Karlskrona den 17 maj 2017

Till anbudsintressenter
Anbudsunderlag avseende fastigheten Karlskrona Bonde 8

Fastigheten Karlskrona Bonde 8 ägs av Karlskrona Stadsförsamling. Undertecknad har av Karlskrona Stadsförsamling fått i uppdrag att ombesörja avstyckning och försäljning av delar av fastigheten.

Med hänsyn till Ert intresse för förvärv av del av nuvarande Fastighet Karlskrona Bonde 8, får jag meddela följande.

Fastigheten Karlskrona Bonde 8 är centralt belägen på Trossö i Karlskrona. Fastigheten är för närvarande under avstyckning till tre fristående fastigheter varav vilka två utbjudes att försäljas av Karlskrona Stadsförsamling. Försäljningsobjekten är som följer; (1) Församlingshemmet, (2) Nordenskjöldska Gården tillsammans med Butikslokal och tillhörande villa (Röda längan och gårdshus).

Försäljningsobjekten

Församlingshemmet består av en byggnad i 2 plan samt källarplan med en bruksarea om ca 521 kvm. Byggnaden används f.n. delvis i den egna verksamheten såsom församlingshem. Församlingshemmet är taxerad som specialenhet (Typkod 827, ecklesiastikbyggnad) och saknar därför taxeringsvärde. En annan användning skulle troligen medföra en omtaxering.

Nordenskjöldska Gården består av en byggnad i 3 plan samt vindsplan med en bruksarea om ca 830 kvm. Byggnaden används i den egna verksamheten för i huvudsak administration och möten. Nordenskjöldska Gården är taxerad som specialenhet (Typkod 827, ecklesiastikbyggnad) och saknar därför taxeringsvärde. En annan användning skulle troligen medföra en omtaxering. Nordenskjöldska gården försäljs tillsammans med butikslokal med tillhörande villa.

Butikslokal med tillhörande villa (Röda längan och gårdshus) består dels av en 1-plansbyggnad med en area om ca 338 kvm och dels av en 1 1/2-plans villa med en boarea om ca 83 kvm. Lokalerna är för närvarande delvis uthyrda till externa hyresgäster. Villan är idag inrättad som bostad och i försäljningslokalerna bedrivs tillfällig verksamhet. Totalt taxeringsvärde för villan uppgår till 840 000 kronor varav 491 000 avser byggnadsvärde. Butikslokalen är taxerad som specialenhet (Typkod 827, ecklesiastikbyggnad) och saknar därför taxeringsvärde. En annan användning skulle troligen medföra en omtaxering.

Säljaren reserverar sig dock för korrektheten i ovan angivna ytor. Ytterligare information om fastigheten och dess byggnader finns i den beskrivning som bifogas.

Fastigheten är inte intecknad.

Fastigheterna är under avstyckning. Angivna gränsdragningar är de som angivits i ansökan om avstyckning. Avsikten är att tillträde skall ske så snart det föreligger ett lagakraftvunnet beslut om fastighetsreglering. Det ankommer på budgivare att själva försäkra sig om vilken verksamhet som kan bedrivas på fastigheten samt vad som gäller för om- och tillbyggnader utifrån planbestämmelser m.m.

Övrigt

Anbud avgives under förutsättning att allt överlåtes i det skick den nuvarande egendomen befinner sig i vid överlåtelsetillfället, vilket innebär att en köpare icke kan reklamera överlåtelsen med hänvisning till brister eller fel i den överlåtna egendomen. Det ankommer därför på en anbudsgivare att noga i förväg förvissa sig om egendomens skick och detta förutsättes i ett överlåtelseavtal.

Anbud skall vara advokat Magnus Lindsten tillhanda senast den 12 juni 2017. Fri prövningsrätt och rätt till mellankommande försäljning förbehålles.

Visning av fastigheten sker genom kontakt med advokatbyrån. Eventuellt kommer visningsdag bestämmas för att samordna visning.

Ytterligare kompletterande uppgifter kan också lämnas av undertecknad. För att möjliggöra hanteringen av detta emotses sådana frågor via mail till adressen kna@amberadvokater.se.

 

Med vänlig hälsning

Magnus Lindsten

E-post ml@amberadvokater.se

Bonde 8_Nordensköld

Bonde 8_Församlingshem

Bonde 8_Butik

Karlskrona Bonde 8 registerutdrag