Verksamhetsområden

verksamhesomraden_amber

Det finns lagar för allt
– och vi hjälper dig med alla

Oavsett om du behöver lösa en grannfejd eller skriva ett internationellt juridiskt affärsavtal så kan vi hjälpa dig. Vi är företagare där du är företagare, och människor där du är människa. Samtidigt verkar vi även i andra världar, så när det behövs kan vi hjälpa dig där också.

Lokalt har vi alltid kompetens inom alla centrala rättsområden, och totalt har vi experter för de specialfrågor som kan uppstå. Kommer du bara till oss, så hittar vi svaren och lösningarna. Nedan kan du läsa mer om våra vanligaste arbetsområden.

 1. Svensk och internationell affärsjuridik
  Med insikt att förbättra positionen
  Amber Advokater har lång och bred erfarenhet inom den allmänna affärsjuridikens område. Vi hjäper dig med förhandlingar och kontraktsskrivning både internationellt och med svenska motparter. Vi upprättar t.ex. agent- och återförsäljaravtal, underleverantörsavtal, leveransbestämmelser eller anställningsavtal för VD och övriga nyckelpersoner.

  Vi lämnar också rådgivning inom områden som konkurrensrätt, marknadsrätt och offentlig upphandling.

  Bolagsrätt – Med en aktivare syn på ordning och utveckling
  Amber Advokater har lång och djupgående erfarenhet inom bolagsrätt. Vi ser en potential i att skapa ordning och utveckling genom bolagsrättsliga ärenden. Det gäller alla typer av handlingar såsom aktieägar- och emissionsavtal, bolagsordningsbestämmelser, delegations- och attestordningar samt likvidations- och fusionsärenden.

  Amber Advokater är också en resurs för ett framgångsrikt styrelsearbete.

  Företagsöverlåtelser – vi kopplar ett helhetsgrepp på transaktionsprocessen
  Amber Advokater har kunskap inom alla moment i en företagsöverlåtelse, såväl vad gäller aktie- som inkråmsöverlåtelser. Vi erbjuder allt från due-diligenceundersökningar till förhandlingsstöd och kontraktsskrivning. Eftersom vi regelbundet företräder både köpare och säljare av företag inom en mängd olika branscher har vi ett heltäckande perspektiv.

 2. Insolvens och obeståndsrätt (konkurser)
  Amber Advokater har fler än 10 konkursförvaltare med gedigen erfarenhet av konkurser, företagsrekonstruktioner samt andra frågeställningar inom området obestånds- och insolvensjuridik. Vår kunskapsbank är till nytta för dig, inte bara om du själv hamnar i en ekonomiskt besvärlig situation, utan också när du behöver säkra din position mot tänkbara betalningssvårigheter hos kunder och samarbetspartners.
 3. Immaterialrätt
  En färskvara, ständigt på dagordningen
  Amber Advokater är långt framme inom området immaterialrätt. Vi är din samarbetspartner inom upphovsrätt, varumärkesrätt, patenträtt, mönster- och designskydd samt immaterialrättsliga intrång. Vi utgår från en djup källa av erfarenhet.
 4. Fastighets-, hyres- och entreprenadrätt
  En väl samlad kunskap skapar säkerhet för dig
  Amber Advokater handlägger alla legala frågeställningar som rör kommersiella eller privata fastigheter; allt från överlåtelser och processer om fel i fastighet till frågor om servitut, ledningsrätt och markexploatering. Vi har även djuplodande kunskaper inom områdena hyresrätt och entreprenadjuridik.
 5. Processer och skiljeförfaranden
  Ett mångfacetterat område som kräver erfarenhetsbredd
  Kommersiell tvistelösning är ett ofta förekommande ärende hos Amber Advokater. Vi biträder regelbundet klienter i samband med tvister av olika karaktär och vi åtar oss även uppdrag som skiljeman.
 6. Skadestånds- och försäkringsrätt
  Vi på Amber Advokater kan ge dig kvalificerad rådgivning i alla frågor som rör skadestånd, oavsett om det gäller fråga om skadestånd på grund av avtalsbrott eller det rör skada i samband med olyckor och oavsett om det rör person-, sak- eller ekonomiska skador. Skadeståndsrätten har ett nära samband med försäkringsrätten. Vi företräder både företag, enskilda och försäkringsbolag i mål om skadestånd eller försäkringsersättningar.
 7. Offentlig upphandling
  Offentlig upphandling är ett komplext rättsområde där det ofta lönar sig att i ett tidigt skede söka juridisk rådgivning. Vi på Amber Advokater har jurister som specialiserat sig på upphandlingsprocessen. Vi lämnar råd till dig som är anbudsgivare och till dig som företräder upphandlande myndigheter och enheter i alla skeden av upphandlingsprocessen. Vi hjälper dig med upprättande av förfrågningsunderlag eller anbud. Vi hjälper dig även med granskning och bearbetning av förfrågningsunderlag och utvärdering av anbud.

  Du kan även vända dig till oss för bedömning av om en upphandling har genomförts i enlighet med gällande rätt. Vi företräder såväl anbudsgivare som upphandlande myndigheter och enheter vid överprövningsprocesser och skadeståndstvister.

 8. Arvs- och familjerätt
  Både praktiska råd och långsiktig planering
  Amber Advokater handlägger alla typer av familjerättsliga ärenden. Du kan få hjälp inom allt från bodelning och vårdnadstvister till rådgivning i generationsskiftesfrågor och andra komplicerade familjerättsliga frågor med anknytning till näringsverksamhet.

  Vi åtar oss regelbundet uppdrag som bodelningsförrättare, boutredningsman och testamentsexekutor. Amber Advokater har inom den ekonomiska familjerättens område knutit till sig en av landets främsta auktoriteter som har medverkat som utredare i lagstiftningsarbete och som har författat ett flertal böcker inom området.

 9. Straffrätt (brottmål)
  Ett flertal jurister inom Amber Advokater är verksamma inom straffrättens område och vi har lång erfarenhet av brottmål. Vi åtar oss både uppdrag som offentlig försvarare där vi företräder personer som är misstänkta eller åtalade för brott och som målsägandebiträde då vi biträder personer som har blivit utsatta för brott.
 10. Asylrätt
  Amber Advokater biträder regelbundet personer i frågor som rör asyl, uppehållstillstånd, arbetstillstånd inför Migrationsverket, Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen.
 11. Arbetsrätt
  Hos oss på Amber Advokater finns jurister med gedigen erfarenhet av arbetsrättsliga frågor. För dig som äger eller driver företag är arbetsrätten en viktig del av verksamheten. Vi hjälper dig med såväl transaktionsrelaterade frågeställningar som traditionella arbetsrättsliga frågeställningar. Vi ger dig råd när det gäller villkor för anställning, uppsägning och avsked och hjälper dig vid upprättande av de avtal och övriga handlingar som aktualiseras i samband därmed. Vi biträder dig även vid MBL-förhandlingar och i arbetsrättsliga tvister.

  Våra specialister inom arbetsrätt har även en stor kunskap när det gäller villkor för anställning och avgång av företagsledning och nyckelpersonal samt förmåner och bonussystem. Specialisterna inom arbetsrätt samarbetar med andra jurister inom byrån med spetskompetens inom angränsande områden, såsom processrätt, skatterätt och företagsöverlåtelser.

 12. Förvaltningsrätt
  Förvaltningsrätt är det rättsområde som omfattar myndigheternas förvaltning och deras handläggning av ärenden mellan myndigheter och enskilda medborgare och som regleras i Förvaltningslagen och Förvaltningsprocesslagen. För kommuner och landsting gäller även Kommunallagen. Amber biträder såväl kommuner och offentliga bolag som privatpersoner eller bolag i tillämpningen av denna lagstiftning, ofta i frågor som även har anknytning till affärsjuridiska områden men även till olika kommunalrättsliga principer såsom exempelvis offentlighetsprincipen och upphandlingsreglerna. Amber kombinerar därvid olika juristers särskilda kunskaper för att kunna erbjuda en komplett spetskompetens inom detta specialområde, och kan därför delge klienterna erfarenhet av centrala myndigheters senaste praxis även till kommuner och landsting utanför storstadsområdena.

Hör av dig till oss när du har en juridisk fråga. Som klient hos Amber Advokater har du tillgång till den samlade kompetensen hos alla våra jurister.