Industrifastighet i Osby

Anbud industrifastighet i Osby

Newman Oil AB försattes på statens begäran i konkurs den 8 mars 2019 vid Hässleholms tingsrätt. Bolaget har bedrivit åkeriverksamhet och försäljning av olja och diesel till företag och privatpersoner.

Skriftligt anbud skall vara advokatbyrån tillhanda snarast dock senast den 4 oktober.

Lösöre och inventarier säljs via nätauktion, visning sker 23 september, för mer information se www.units.se.

Verksamheten har bedrivits från den egna fastigheten Ventilen 14 med adress Radiatorvägen 15 i Osby. Anbud infordras nu på fastigheten. Fastigheten är en industrifastighet och utgörs av en verkstad/lagerbyggnad uppförd i 2 plan (suterräng).

Enligt bilagda utdrag från fastighetsregistret (bilaga 1) är totala arealen 8 880 kvm och lokalytan 600 kvm.

I fastigheten har tagits ut pantbrev om totalt 855 000 kronor. Värdering är gjord 2019 (bilaga 2) varvid värdet uppskattades till ca 700 000 kr +/- 10%.

På fastigheten finns en oljecistern och drivmedelspump för diesel. Någon miljöanalys på fastigheten har ej skett.

Konkursbolaget har ett avtal med Svenska Oljebolaget avseende provision om 5 öre/såld liter. Svenska Oljebolaget har förklarat sig vara beredd att låta en ny ägare av fastigheten överta skötseln av anläggningen mot samma ersättning vilken med historisk försäljning ger en intäkt om 50 000 kronor per år.


Fastigheten överlåtes med friskrivningsklausul i det skick som den befinner sig i vid överlåtelsetillfället.

Konkursboet förbehåller sig såväl fri prövningsrätt som rätten att överlåta egendomen under hand innan anbudstiden har gått ut.

Detta anbudsunderlag är preliminärt och kan komma att kompletteras.

För intresseanmälan, information och ev visning vänligen kontakta Niklas Sigesgård.

Bilagor

  1. Fastighetsdata
  2. Värdering Osby Ventilen 14
  3.  Tomtkarta samt fotografier: