Anbud på fastighet med speedwaybana, byggnader och inventarier senast den 27 maj

Vetlanda Speedway AB, orgnr 556793-0333 har försatts i konkurs. Fastigheten Vetlanda Brunnsgård 6:3, Valhallavägen 48-54, Vetlanda, ska nu säljas liksom byggnader på ofri grund belägna på fastigheten Vetlanda Brunnsgård 6:2. Även inventarier som tillhör verksamheten ska säljas. På fastigheten har det sedan lång tid tillbaka drivits speedwayverksamhet. Anbud på hela eller delar av fastigheten, byggnader och inventarier ska vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 27 maj 2022 via e-post.

Vetlanda Brunnsgård 6:3

Fastigheten är belägen på adressen Valhallavägen 48-54 i Vetlanda.

Taxerad areal uppgår till ca 28 684 kvm och utgörs till stor del av grusbelagd speedwaybana, gräsytor, körvägar och parkeringsytor.

Övervägande delen av byggnaderna på fastigheten har en enkel standard och är anpassade för verksamhet under sommarhalvåret. Flertalet byggnader är i behov av renovering av fasader/vindskivor och målning.

Totalt taxeringsvärde uppgår till 97 000 kr fördelat på byggnadsvärde 71 000 kr samt markvärde 26 000 kr. Total taxerad lokalarea uppgår till 98 kvm.

Fastigheten Vetlanda Brunnsgård 6:2 omgärdar värderingsobjektet och har tidigare delvis nyttjats som deponi.

För vidare information, se bilagorna.

Byggnader på ofri grund mm

Byggnaderna på ofri grund (förutom depåbyggnad som inte tillhör konkursbolaget) är helt eller delvis belägna på fastigheten Vetlanda Brunnsgård 6:2. Fastigheten Vetlanda Brunnsgård 6:2 har tidigare delvis nyttjats som deponi och det finns flera miljönoteringar avseende fastigheten. Fastigheten Vetlanda Brunnsgård 6:2 nyttjas även av ett antal andra föreningar som bedriver olika typer av verksamheter bl.a. skjutbana, brandövningsplats mm.

Övervägande delen av byggnaderna har en enkel standard och är anpassade för verksamhet under sommarhalvåret. Flertalet byggnader är i behov av renovering av fasader/vindskivor och målning.

För vidare information, se bilagor.

Inventarier

Inventarierna som använts i verksamheten finns på fastigheterna. Se förteckning i bilaga.

Bilagor

Beskrivning Vetlanda Brunnsgård 6-3_Bilaga1 

Beskrivning Vetlanda Brunnsgård 6-2 Byggnader på ofri grund_Bilaga2

Utdrag ur fastighetsregistret_Creditsafe_Vetlanda_Brunnsgård_6_3_Bilaga3

Förteckning maskiner+inventarier Vetlanda speedway_Bilaga4

 

Bilder

Visning

Visning av fastigheten och byggnaderna sker genom kontakt med konkursförvaltaren

Anbud

Anbud på hela eller delar av fastigheten, byggnader och inventarier ska vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 27 maj 2022 via e-post.

Fri prövningsrätt och rätten att före anbudstidens utgång överlåta egendomen förbehålles.

Kontakt

Anna von Knorring, konkursförvaltare.
Mats Aronson, medförvaltare.