Offentlig auktion av fastigheten Karlskrona Skällenäs 28:24 den 13 november kl 10.00

Fastigheten Skällenäs 28:24 med adress Gäddlyckevägen 22, Sturkö, utbjudes härmed till försäljning. Fastigheten är uppmätt till 1 596 kvm. På fastigheten finns det ett småhus, ett garage och en redskapsbod. Fastigheten är fritidsbostad.

Offentlig auktion kommer att ske den 13 november 2019 kl 10.00.

Allmänt

I egenskap av god man enligt lag (1904:48 s.1) om samäganderätt får advokat Magnus Lindsten utbjuda fastigheten Karlskrona Skällenäs 28:24 till försäljning genom offentlig auktion.

Fastigheten är uppmätt till 1 596 kvm. På fastigheten finns det ett småhus, ett garage och en redskapsbod. Fastigheten är belägen på Sturkö med kort avstånd till havet. Visningstillfälle kommer att finnas i slutet på oktober 2019 för de som anmält sitt intresse enligt nedan.

Nyttjanderättsavtal för Inez Rutgersson på fastigheten har per den 13 september 2019 sagts upp med omedelbar verkan. Denna belastning kvarstår därför inte.

Taxeringsvärde: 631 000 kronor varav byggnadsvärde 348 000 kronor och markvärde 283 000 kronor.

För mer information om fastigheten, se utdrag ur fastighetsregistret, Bilaga 1.

Övrigt

Fastigheten får inte försäljas under reserverat pris om 631 000 kronor. Fastigheten överlåts i befintligt skick och utan några garantier. Säljarna friskriver sig från allt ansvar för eventuella fel och brister i fastigheten. Tillträdesdag kommer att vara 30 dagar efter köpekontraktets undertecknande eller annan dag som överenskommes om. För övriga villkor, se köpekontrakt, Bilaga 2.

Det kan även förelägga rättigheter till nyttjande av båtplats i anslutning till fastigheten. Det råder dock oklarheter avseende huruvida rätten till båtplatsen medföljer fastigheten eller ej. Förvärvare av fastigheten kommer att inträda i och överta de eventuella rättigheter till båtplats som denne kan visa följer med ägandet av fastigheten. En förvärvare till fastigheten får således avgöra om denne efter övertagandet av fastigheten önskar gör gällande eventuella rätt.

Den gode mannen har låtit göra en besiktning av fastigheten genom Anticimex och en värdering genom Värderingsbyrån, Bilaga 3 och Bilaga 4. Säljarna och den gode mannan ansvarar inte för innehållet och korrektheten i dessa dokument. De har framtagits i informationssyfte och köparen har att själv göra egna undersökningar, besiktningar och värderingar i den utsträckning denne önskar.

Auktionsvillkor

Auktionen kommer att förrättas den 13 november kl 10.00 på Amber Advokaters kontor i Karlskrona på Ronnebygatan 49 om inte annan plats meddelas vid senare tillfälle. Anmälan skall lämnas i förväg enligt nedan.

Vid inrop ska 20 procent av köpeskillingen erläggas vid auktionstillfället via banköverföring. Resterande del av köpeskillingen ska erläggas på tillträdesdagen. Fri prövningsrätt förbehålles.

För budgivare som önskar använda sig av ombud vid auktionen krävs skriftlig fullmakt i original. Fullmakten ska allena omfatta köp av fastigheten Karlskrona Skällenäs 28:24, vara bevittnad av två personer samt överlämnas till gode mannen vid eventuellt förvärv av fastigheten.

Giltig identitetshandling ska uppvisas av köparen.

Ladda ner denna information som PDF

Bilagor

Bilaga 1: Utdrag ur fastighetsregistret

Bilaga 2: Köpekontrakt

Bilaga 3: Besiktning – material kommer

Bilaga 4: Värdering – material kommer

För anmälan till visning samt offentlig auktion kontakta Annika Green.

Kontakta oss för övriga frågor: