A-Produktion & Konsult AB försattes i konkurs den 28 juni 2018 av Blekinge tingsrätt.

Bolaget har bedrivit byggverksamhet från egna fastigheter i Bergkvara. Verksamheten har avvecklats och lösöret har sålts. Detta anbudsunderlag avser bolagets två fastigheter, Torsås Siggatorp 1:41 och 1:44.

Enligt nedan bilagda utdrag från fastighetsregistret (bilaga 1-2) är totala arealen 3 188 kvm och lokalytan 705 kvm.

I fastigheterna har tagits ut pantbrev om totalt 2 300 000 kronor.

På fastigheterna har tidigare bedrivits bensinstation. Miljökontroll har genomförts. Rapport enligt nedan bilaga (bilaga 3).

Konkursbolaget har upplåtit nyttjanderätt till Skandinaviska Bensin AB din-X (”Din-X”) att anlägga ny drivmedelsanläggning på fastigheterna, nyttjanderättsavtalet enlig nedan (bilaga 4). Konkursbolaget har även träffat ett skötselavtal med Din-X avseende anläggningen som ger rätt till viss ersättning/provision (bilaga 5). Din-X har förklarat sig vara beredd att låta en ny ägare av fastigheterna överta skötseln av anläggningen mot samma ersättning.

Din-X har meddelat att Din-X har fått bygglov för att anlägga drivmedelsanläggningen.

Fastigheterna överlåtes med friskrivningsklausul i det skick som de befinner sig i vid överlåtelsetillfället.

Skriftligt anbud skall vara advokatbyrån tillhanda senast den 15 november 2018.

Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt och rätten att överlåta fastigheterna innan anbudstiden har gått ut.

Detta anbudsunderlag kan komma att kompletteras. Spekulanter ombeds därför att snarast anmäla sitt intresse till ct@amberadvokater.se.

Vid förfrågningar eller för en eventuell visning, vänligen kontakta:
Carl Tauson, e-post ct@amberadvokater.se eller tel. +46 476 150 15

Bilagor
1. Fastighetsregisterutdrag Siggatorp 1:41
2. Fastighetsregisterutdrag Siggatorp 1:44
3. Orbicons rapport avseende rivning av bensinstation
4. Nyttjanderättsavtal Din-X
5. Skötselavtal Din-X