23 Maj 2018
maj 23, 2018

VA Automotive-koncernen

Anbudsunderlag VA Automotive i Hässleholm AB, VA Components i Hässleholm AB, VA Tooling AB, VA Engineering i Hässleholm AB samt Hardmesch AB

VA Automotive i Hässleholm AB har tillsammans med dotterbolagen VA Components i Hässleholm AB, VA Tooling AB och VA Engineering i Hässleholm AB försatts i konkurs den 9 maj 2018. Advokat Niklas Sigesgård har utsetts till konkursförvaltare. I koncernen ingår även bolaget Hardmesch AB, som inte är försatt i konkurs.

Koncernen har erbjudit en helhetslösning inom konstruktion, verktygstillverkning och komponenttillverkning huvudsakligen till fordonsindustrin. Verksamheten är förlagd till tre olika produktionsenheter i Hässleholm, Tyringe och Dalstorp. Huvudkontoret ligger i Hässleholm. Koncernen omsatte år 2017 ca 400 MSEK och sysselsatte ca 180 anställda.

De anställda är uppsagda och har gjort gällande företrädesrätt till återanställning.

Konkursförvaltaren avser att under en övergångsperiod driva verksamheten vidare med avsikten att försöka hitta en eller flera till de verksamheter som ingår i koncernen.

Mer övergripande information finns att tillgå på bolagets webbsida: www.va-automotive.com samt i årsredovisningen.

Årsredovisning

Huvudkontoret med koncernledningen och centrala funktioner är placerat i förhyrda lokaler i Hässleholm och omfattar ca 5 personer.

Inventarielista huvudkontor

Den operativa verksamheten fördelar sig mellan bolagen enligt följande.

VA Components i Hässleholm AB
Bolaget bedriver verksamhet med tillverkning av komponenter huvudsakligen till kunder inom fordonsindustrin, bland annat Volvo och Scania. Produktionen omfattar pressning, svetsning, sammansättning och slutmontering.

Verksamheten bedrivs från förhyrda lokaler på Norra Kringelvägen 13-15 i Hässleholm. Bolaget omsatte ca 300 MSEK år 2017 och sysselsatte ca 80 anställda. I början av 2018 gjordes en omfattande personalnedskärning där totalt ca 45 personer sades upp. Prognosticerad omsättning för kommande tolv månader uppgår till ca 100 MSEK. Bland de komponenter som tillverkas återfinns t.ex. ryggstödsarmar, integrerade bilbarnstolar, pedalsystem, med mera.

I april månad 2017 förvärvade bolaget en verksamhet som tillverkar stolar och golvsystem till bl a bussar och minibussar, den s.k. ”NOCO-stolen”. Mer information om produktområdet NOCO-stolar finns på www.nocostolar.se. Omsättningen för NOCO-stolen bedöms uppgå till ca 12 MSEK.

Årsredovisning 
Inventarielista
Hyreskontrakt 

VA Tooling AB
Bolaget bedriver verksamhet med tillverkning  och bearbetning av pressverktyg. Bolagets kunder återfinns främst inom fordonsindustrin men bolaget har även kunder i andra branscher. I bolaget finns två anläggningar, en i Tyringe utanför Hässleholm (f.d. Swepart Verktyg), en i Dalstorp i Tranemo kommun (f.d. Lidhs Mekaniska). Anbud kan lämnas på båda anläggningarna gemensamt eller var för sig.

Årsredovisning

Tyringe
Verksamheten i Tyringe drivs från den egna fastigheten Hässleholm Mosebacke 28 och sysselsätter ca 35 anställda. Verksamheten omsatte ca 68 MSEK år 2017. Produktionen är inriktad på större pressverktyg med verktygslängder från 2,5 m och uppåt.

RR verksamheten Tyringe
Inventarielista
Fastighetsvärdering
Utdrag ur fastighetsregistret

Dalstorp
Verksamheten i Dalstorp drivs från förhyrda lokaler och sysselsätter ca 43 anställda. Verksamheten omsatte ca 78 MSEK 2017. Produktionen är inriktad på pressverktyg i storlekar upp till 2,5 m.

RR verksamheten Dalstorp
Inventarielista
Hyreskontrakt 
Bilder

VA Engineering i Hässleholm AB
Bolaget tillhandahåller tjänster inom konstruktion, produktionsutveckling, avancerad verktygssimulering m.m. Tjänsterna har dels sålts internt (ca 60%) till övriga koncernbolag, dels till externa kunder som Volvo Cars, Scania mfl. (ca 40%).Verksamheten sysselsatte ca 13 anställda och omsatte ca 20 MSEK år 2017. Verksamheten drivs från VA Tooling ABs lokaler i Tyringe.

Årsredovisning 
Inventarielista  

Hardmesch AB
Bolaget bedriver utvecklingsverksamhet plåtbearbetning och innehar en patentansökan avseende ”Device and method for providning a sective heat treatment on a metal sheet. (PCT/EP2015/076604)”. Den patentsökta tekniken avser härdning med hjälp av laser och utgör en kompletterande metod till dagens varmformning.

Bolaget har inte några anställda. Bolaget är inte försatt i konkurs utan intressenter av bolagets teknologi kan förvärva antingen aktierna i bolaget eller patentansökan.

Anbud
Anbud infordras för närvarande på ovan beskrivna verksamheter eller delar därav (inte enstaka maskiner).

  • Anbudsunderlaget är preliminärt och kan komma att kompletteras eller justeras under förfarandets gång. Intressenter som anmäler sin e-post till konkursförvaltaren kommer fortlöpande att underrättas om justeringar i anbudsunderlaget.
  • Egendomen överlåtes i det skick som den befinner sig på vid överlåtelsetillfället.
  • Lämnas anbud på fler än en verksamhet ska det av anbudet framgå hur stor del av summan som avser respektive verksamhet.
  • Konkursboet förbehåller sig såväl fri prövningsrätt som rätten att överlåta egendomen under hand.

Intressenter är välkomna att kontakta konkursförvaltare Niklas Sigesgård, ns@amberadvokater.se, telefon 0451-710 403, anbud skall lämnas skriftligen via mail.