Migration

Vi hjälper dig med ansökan om asyl, uppehållstillstånd och arbetstillstånd

Advokaterna på Amber biträder regelbundet personer i frågor som rör asyl, uppehållstillstånd och arbetstillstånd inför Migrationsverket, Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen. Om du är asylsökande kan du begära att få en av våra engagerade och skickliga advokater som offentligt biträde.

Håll koll på arbetstillståndet när du anställer

Vi bistår arbetsgivare när det gäller arbetstillstånd för utländsk arbetskraft. Våra advokater och biträdande jurister känner till alla fallgropar i det komplicerade och föränderliga regelverket. Vi lotsar dig rätt så att du inte förlorar värdefull arbetskraft på grund av enkla misstag som kan leda till att arbetstagaren får lämna landet. Läs mer om vad du ska tänka på som arbetsgivare. (länk till version av artikeln med Robert om arbetstillstånd)

Migration

Migrationsrätt är ett samlingsbegrepp för det rättsområde som behandlar rätten för en utländsk medborgare att befinna sig i Sverige. Medborgare i EU/EES-länderna har andra förutsättningar att uppehålla sig i Sverige än personer som kommer från andra länder. Detta styrs av utlänningslagen.

Asylsökande

Om du vill få skydd i Sverige ska du lämna in din asylansökan till gränspolisen vid inresan till Sverige eller på en av Migrationsverkets ansökningsenheter. Det är sedan Migrationsverket som avgör om din ansökan godkänns.

Våra advokater förordnas löpande som offentligt biträde åt asylsökande och har stor erfarenhet av asylprocesser. Begär att få en advokat från Amber så snart du fått klartecken från Migrationsverket.

I de flesta fall kostar dig inte advokaten något när du söker asyl eller överklagar ett beslut eftersom staten täcker kostnaderna.

Flykting

Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU-regler är du flykting om du har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp. Förföljelsen kan komma från hemlandets myndigheter. Det kan också vara så att myndigheterna inte kan eller vill ge skydd mot förföljelse från enskilda personer eller grupper. Du kan också bedömas som alternativt skyddsbehövande om du hotas av till exempel dödsstraff, tortyr eller hotas av en väpnad konflikt. Fullständiga asylregler finns på Migrationsverkets hemsida.

Uppehållstillstånd

Ett uppehållstillstånd innebär tillstånd att resa in i och bo i Sverige. Det kan vara tidsbegränsat eller permanent. Den som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska normalt sett ha fått ett sådant tillstånd före inresan i landet. Asylsökande har rätt att befinna sig i Sverige för att få ansöka om uppehållstillstånd.

Du ska ansöka om uppehållstillstånd om du vill bosätta dig i Sverige eller om du vistas tillfälligt i landet för bl.a. arbete, studier eller besök där vistelsen kommer att överstiga 90 dagar.

Ansökan om uppehållstillstånd skickar du till Migrationsverket, som sedan utreder och beslutar i ditt ärende. Ett avslag kan överklagas till Migrationsdomstolen. Det är viktigt att du är väl förberedd när du söker uppehållstillstånd så att ditt ärende blir rätt behandlat.
Våra advokater blir regelbundet förordnade som offentliga biträden för asylsökande och kan hjälpa dig att fokusera på de viktiga frågorna så att dina intressen kan tas tillvara på bästa sätt.

Vi arbetar med migrationsrätt