Offentlig upphandling

Offentliga upphandlingar kräver affärsmässig juridisk rådgivning

Offentlig upphandling är ett komplext rättsområde där det ofta lönar sig att i ett tidigt skede söka juridisk rådgivning. Hos Amber Advokater finner du jurister som specialiserat sig på upphandlingsprocessen. Vi lämnar råd till dig som är anbudsgivare eller till dig som företräder upphandlande myndigheter och enheter i alla skeden av upphandlingsprocessen.

Vi hjälper dig med upprättande av förfrågningsunderlag eller anbud. Vi bistår dig även med granskning och bearbetning av förfrågningsunderlag och utvärdering av anbud.
Du kan även vända dig till oss för bedömning av om en upphandling har genomförts i enlighet med gällande rätt. Om upphandlingen har genomförts i strid med gällande rätt hjälper vi dig med att ansöka om överprövning.

Vi företräder framgångsrikt såväl anbudsgivare som upphandlande myndigheter och enheter i överprövningsprocesser och skadeståndstvister.

Exempel på våra juridiska tjänster inom offentlig upphandling

  • Granska ert anbud innan ni lämnar in det
  • Upprätta anbud
  • Juridisk rådgivning under anbudsskrivningen
  • Ansöka om överprövning av en upphandling
  • Föra er talan om giltigförklarande av ett avtal som ingåtts utan att ha upphandlats enligt lag
  • Avtalsrättsliga frågor
  • Biträda er i skadeståndstvister
  • Begära ut anbud, e-post och tjänsteanteckningar från upphandlande myndigheter/enheter
  • Granska det vinnande anbudet

Vi finns på åtta orter i södra Sverige

Juristerna på Amber Advokater har affärsfokus och är engagerade och kompetenta. Genom att vi finns på åtta orter i södra Sverige finns vi nära din verksamhet. Välkommen att kontakta oss för en proaktiv juridisk rådgivning med affärsnyttan i centrum. Våra kontor finns i Hässleholm, Kristianstad, Karlskrona, Jönköping, Nässjö, Skövde, Värnamo och Älmhult.

Som klient hos Amber Advokater har du tillgång till den samlade kompetensen hos alla våra jurister, både som privatperson och som företagare, organisation eller myndighet.

Vad innebär offentlig upphandling?

För att på bästa sätt ta tillvara konkurrensen på marknaden och hushålla med skattemedlen måste offentliga myndigheter följa vissa bestämmelser vid inköp. Detta framgår av reglerna för offentlig upphandling. Offentlig upphandling avser inköp av varor och tjänster som sker från den offentliga sektorn.

Enligt lag är stat, kommuner, myndigheter och landsting skyldiga att upphandla varor och tjänster enligt särskilda riktlinjer. Även offentligt ägda bolag, stiftelser, föreningar och sammanslutningar omfattas av reglerna om offentlig upphandling.

Reglerna för offentlig upphandling bygger på EU-direktiv och är till stor del likadana inom hela EU. Grundprinciperna bygger på objektivitet och öppenhet. De upphandlande myndigheterna ska vara sakliga och välja leverantör utifrån det som köps. Det får inte förekomma lojalitet mot det egna landets leverantörer eller tidigare leverantörer. Valet av leverantör ska ske på affärsmässig grund och baseras på vilken leverantör som erbjuder den bästa varan eller tjänsten till de bästa villkoren. Alla leverantörer, oavsett nationellt ursprung, ska få möjlighet att tävla på samma villkor i varje upphandling.

Varje år genomförs ca 18 000 annonserade upphandlingar i Sverige.

Kontakta någon av oss