LVU, LVM och LPT Anlita Amber Advokater Anlita Amber Advokater

Tvångsmål enligt LVU, LVM och LPT

Svensk lagstiftning ger socialnämnder och läkare rätt att i vissa fall besluta om att vårda och behandla människor med ett visst tvång. Syftet med tvångsvård är att minimera risken för att någon skadar sig själv eller far illa. Amber Advokater har stor erfarenhet av tvångsmål och förordnas återkommande som offentligt biträde i den här typen av mål.

Vi har även mångårig erfarenhet av att företräda kommuner i socialrättsliga frågor.

När vi företräder dig i ett tvångsmål kan du känna dig trygg med att våra advokater sätter dina behov i främsta rummet.

LVU – lag med särskilda bestämmelser om vård av unga

I första hand ska insatser för barn och ungdomar ges i frivilliga former av socialtjänsten. Det är först när detta inte är möjligt som lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) kan bli aktuell.

När socialtjänsten får signaler om att ett barn far illa ska de utreda barnets situation och vad de anser att barnet har för behov. Om de anser att barnet behöver vård som inte kan ges på frivillig väg kan socialnämnden ansöka om tvångsvård. Det är förvaltningsrätten som beslutar om förutsättningarna för tvångsvård är uppfyllda eller inte. Om barnets eller ungdomens situation är akut kan dock socialnämnden besluta om ett omedelbart omhändertagande.

För att förutsättningarna för vård med stöd av LVU ska vara uppfyllda krävs att det på grund av barnets eller ungdomens egna beteende eller på grund av  brister i hemförhållandena finns en påtaglig risk för att den ungas hälsa eller utveckling skadas. Barnet eller ungdomen kan då placeras i t ex ett familjehem eller HVB-hem. Vården ska upphöra så fort vårdbehovet inte längre finns.

I den här typen av ärenden har du som vårdnadshavare rätt till en advokat som bekostas av staten. Du kan själv begära vilken advokat som ska företräda dig. Du kan redan i ett tidigt skede kontakta en advokat för att få hjälp om du är orolig för att ditt barn kommer att omhändertas. Vi har flera erfarna advokater som är specialiserade på LVU-mål och vi har alltid ditt bästa för ögonen.

LVM – Lagen om vård av missbrukare

Lagen ger samhället möjlighet att ta hand om personer som till följd av ett gravt missbruk av exempelvis alkohol eller narkotika riskerar att fara riktigt illa. Syftet med lagen är att personen i fråga ska få behandling och stöd för att kunna bryta sitt missbruk. De ska också motiveras till frivillig behandling.

Ett omhändertagande enligt LVM startar genom en anmälan till socialnämnden. En anmälan kan både komma från en anhörig, myndighet eller läkare. När socialnämnden får in en anmälan ska de starta en utredning. Om den visar att förutsättningarna för vård enligt LVM är uppfyllda ska socialnämnden ansöka om tvångsvård hos förvaltningsrätten. Det är förvaltningsrätten som beslutar om förutsättningarna för tvångsvård är uppfyllda eller inte. Om situation är akut kan dock socialnämnden besluta om ett omedelbart omhändertagande

Förutsättningarna för vård enligt LVM är att en person är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk och att vården inte kan ges på frivillig väg. Det krävs även att personen på grund av sitt missbruk utsätter sig själv för allvarlig skada, löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv eller kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.

Den som riskerar vård med stöd av LVM har rätt till en advokat som bekostas av staten. Du kan själv begära vilken advokat som ska företräda dig och det kan därför vara viktigt att i ett tidigt skede informera socialtjänsten eller förvaltningsrätten om begäran. Vi på Amber Advokater har mycket god erfarenhet av den här typen av mål och vi hjälper gärna till att svara på dina frågor.

LPT – lagen om psykiatrisk tvångsvård

Lagen gör det möjligt att omhänderta och vårda en person som lider av en allvarlig psykisk störning mot sin vilja. Det krävs dock att vårdbehovet är nödvändigt och att vården inte kan ges på frivillig väg. Det är förvaltningsrätten som beslutar om förutsättningarna för tvångsvård är uppfyllda eller inte. Tvångsvården kan exempelvis innebära att patienten inte får lämna avdelningen och måste ta emot mediciner. Tvångsvård kan också ges i öppen form.

Den som begått ett brott under påverkan av allvarlig psykisk störning ska i första hand dömas till en annan påföljd än fängelse. I vissa fall finns ett absolut fängelseförbud. Personen kan istället dömas till vård enligt lagen om rättspsykiatrisk tvångsvård, LRV.

Om du omhändertas för vård enligt LPT eller LRV har du i de allra flesta fall rätt till en advokat som bekostas av staten. Det är bra att kontakta en advokat så tidigt som möjligt. Du kan begära att en advokat från Amber Advokater ska företräda dig. Våra advokater anlitas löpande och är väl insatta i den svåra situation våra klienter befinner sig i.

Kontakta någon av oss