Skilsmässa, separation och bodelning Anlita Amber Advokater Anlita Amber Advokater

Skilsmässa, separation och bodelning skapar många frågor 

När beslutet om separation eller skilsmässa är ett faktum kommer många praktiska frågor. Vem ska behålla bostaden, vilka saker måste vi dela på som sambor/makar, hur går det med skulderna och var ska barnen bo? 

Advokaterna på Amber är kunniga och har mångårig erfarenhet av alla typer av familjejuridiska frågor. Våra familjerättsjurister vet vilka regler som gäller vid en bodelning och kan guida dig till de bästa lösningarna för dig. Det är viktigt att du känner dig trygg i en situation som är tuff för alla inblandade och vi står vid din sida hela vägen. 

Rent formellt ansöker du om skilsmässa hos tingsrätten om ni är gifta. Skilsmässa kallas också äktenskapsskillnad. Om ni har barn under 16 år är det betänketid på minst 6 månader innan skilsmässan kan gå igenom. Det kan också finnas andra omständigheter där betänketid krävs. Om ni är sambor upphör samboskapet direkt när ni delar på er.  

Olika lagar styr för sambor och gifta

Idag är det vanligt att man lever som sambor och inte gifter sig. Det är också vanligt att man tror att bodelning sambor emellan går till på samma sätt som vid en bodelning mellan gifta makar, men så är det inte. Även om man lever under äktenskapsliknande förhållanden är det olika lagregler som gäller för sambor och för makar när man vill separera eller vid ett dödsfall. 

Sambolagen styr var som gäller mellan sambor medan äktenskapsbalken styr vad som gäller vid en bodelning mellan makar. 

Upprätta bodelningsavtal 

Oavsett om ni har varit sambor eller gifta när ni delar på er, är det viktigt att upprätta ett bodelningsavtal där ni reglerar hur era gemensamma tillgångar och skulder fördelas. Ni kan komma överens själva om hur ni vill bodela. Men om ni är oense kan ni anlita advokat. Ni kan också ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Bodelningsförrättarens uppgift är att försöka få till stånd en bodelning på frivillig väg. Om ni inte kan komma överens kan bodelningsförrättaren fatta beslut om bodelning och är man inte nöjd med beslutet går det att överklaga till tingsrätten.   

Bland det svåraste vid en separation är hur det ska bli för barnen. Om ni inte kommer överens om hur det ska bli för barnen kan ni söka hjälp med att hitta lösningar. Läs mer om vårdnad, boende och umgänge med barn här.  

Bodelning mellan sambor 

En bodelning mellan sambor sker om någon av samborna begär det och tidsfristen för begäran är ett år från separationen. I en bodelning mellan sambor ingår gemensamt införskaffad bostad och gemensamt införskaffat bohag. Annan egendom omfattas inte enligt sambolagen. Däremot kan man äga annan egendom gemensamt, men då är det samäganderättslagen som gäller.  

Vem som betalat saknar betydelse

Vem av samborna som har betalat för bostaden eller bohaget saknar betydelse, när man tittar på vad som ska ingå i bodelningen. Avgörande här är avsikten vid tidpunkten då bostaden förvärvades. Om avsikten är att bostaden ska utgöra sambornas gemensamma permanentbostad, ska bostaden enligt sambolagens regler ingå i bodelningen. Det kan finnas anledning att skriva ett samboavtal, det vill säga ett avtal om att sambolagen inte ska gälla vid bodelningen.  

Generella råd till sambor

Vårt generella råd till sambor är att fundera på hur ni vill ha det om ni måste dela på er. Ni bör också tänka på vad som ska hända med bostaden och bohaget om en av er går bort. Fundera också på om ni borde skriva ett testamente eftersom sambor inte ärver varandra. Läs mer om testamente här.  

Bodelning mellan makar 

En bodelning mellan makar kan ske under äktenskapet, vid skilsmässa eller när en av makarna avlider. En bodelning under äktenskap gör man om man vill göra en frivillig ekonomisk uppgörelse utan att dela på sig. 

Enskild egendom

Vid en bodelning mellan makar ingår all egendom som är giftorättsgods. Undantaget är om egendomen är enskild. Det ska då framgå av ett äktenskapsförord mellan makarna att egendomen inte ska ingå i bodelningen, utan utgöra ena makens enskilda egendom.

Ett testamente eller gåvobrev kan också ange att egendomen ska vara enskild hos den som tar emot arvet eller gåvan. Undantaget gäller även egendom som du erhållit genom förmånstagande vid vissa försäkringar eller pensionssparande med villkor att den ska vara enskild. Personliga tillhörigheter och rättigheter kan i vissa fall också undantas en bodelning mellan makar. 

Bodelning kan begäras flera år senare

Till skillnad från sambor så finns det ingen lagreglerad tidsfrist för att begära bodelning mellan makar. Det betyder att om inget bodelningsavtal finns efter skilsmässan, så kan den ena parten komma flera år senare och begära en bodelning.  

Håll dokumenten levande 

Det underlättar normalt sett att vara tydlig med hur man vill att det ska bli om plötsliga och ofta tråkiga situationer uppstår. Det är även viktigt att hålla alla dokument levande över tid, så att de stämmer med ens nuvarande livssituation.   Vi anlitas ofta som ombud och bodelningsförrättare. Förutom att förhandla fram överenskommelser om bodelning, upprätta avtal och vara ombud i tvister så har vi stor erfarenhet av att bistå i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge med barn.

Kontakta någon av oss