Företagsöverlåtelser

Företagsöverlåtelser, M&A – vi kopplar ett helhetsgrepp på transaktionerna

Amber Advokater kan med sina kompetenta och pragmatiska affärsjurister bistå dig till en framgångsrik företagsöverlåtelse, eller M&A som det ofta kallas efter det engelska mergers & acquisitions. Oavsett om vi företräder dig som ska köpa företag, sälja företag eller om du representerar ett målbolag fokuserar vi på en kostnadseffektiv och lösningsorienterad transaktionsprocess.

Eftersom vi regelbundet företräder både köpare och säljare av företag inom en mängd olika branscher har vi ett heltäckande perspektiv. I transaktionsprocessen bistår vi dig med allt från strategi och planering till förhandlingar, avsiktsförklaringar, due-diligence, kontraktsskrivning och tillträde. Vi är vana att företräda klienter vid såväl aktieöverlåtelser, inkråmsöverlåtelser, delinvesteringar och optionslösningar. Vi tar ett helhetsansvar för juridiken i hela företagsförvärvet eller -försäljningen.

Generationsskifte

Vi biträder även vid generationsskiften för företag. Vi vet att ett generationsskifte kräver mycket planering och såväl affärsjuridiska, skatterättsliga som familjerättsliga överväganden. Med den breda kompetensen som finns inom Amber Advokater så kan vi hjälpa er med en lyckosam generationsväxling.

Samlad juridisk kompetens

Företagsöverlåtelser är ofta komplexa och kräver juridisk expertis från flera rättsområden. Exempel på rättsområden som kan vara aktuella vid en företagsöverlåtelse utöver affärsjuridik är skatterätt, miljörätt, arbetsrätt, fastighetsrätt, immaterialrätt och konkurrensrätt.

Som klient hos Amber Advokater har du tillgång till den samlade kompetensen hos alla våra engagerade jurister. Det är alltid dina affärer som står i fokus, oavsett som ditt företag är en liten ägarledd entreprenörsfirma eller ett internationellt bolag. Involvera oss gärna tidigt i processen. Då kan vi skapa ännu mer mervärde år dig och kan hjälpa dig i de affärsmässiga övervägandena.

Amber Advokater erbjuder avancerad juridisk rådgivning inom M&A, till exempel:

  • Förberedelse och genomförande av en due-diligenceprocess. Oavsett om du är säljare eller köpare bistår vi dig med den granskning och legala rådgivning som krävs för att du ska känna dig trygg.
  • Planering och strukturering av transaktionen. Vi tar hänsyn till vad som är bäst för dig såväl under processen som i framtiden. Vi är vana vid att projektleda och ser till att transaktionen förs framåt.
  • Juridisk granskning och förhandling av alla transaktionsrelaterade handlingar såsom exempelvis LOI, aktieöverlåtelseavtal, aktieägaravtal, tillträdeshandlingar och anställningsavtal.
  • Biträde vid genomförande av åtgärder som krävs för transaktionen såsom registreringar hos bolagsverket, kontakter med banken etc.

Våra affärsjurister har fokus på det väsentliga och finns nära din verksamhet i processen. Välkommen att kontakta oss för en proaktiv juridisk rådgivning där affärsnytta och värdeskapande står i centrum. Du hittar våra kontor i Hässleholm, Karlskrona, Kristianstad, Jönköping, Värnamo och Älmhult.

Kontakta någon av oss