Testamente, gåvobrev och framtidsfullmakt

Testamente, gåvobrev och framtidsfullmakt låter dig få kontroll över dina val  

Advokaterna på Amber har stor erfarenhet av att upprätta familjejuridiska dokument som håller juridiskt. Hos oss får du professionell hjälp av lyhörda advokater för att upprätta testamente, framtidsfullmakt och gåvobrev som passar just din familjesituation. Våra advokater har stor erfarenhet av alla delar av familjerätten och anlitas flitigt i tvister och andra situationer där familjefrågorna har blivit juridik.  Välkommen att kontakta oss!    

Testamente 

När du dör fördelas dina tillgångar efter lagens bestämmelser om arvsordning. Om du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas på annat sätt ska du skriva ett testamente. Ett testamente kan underlätta för dina efterlevande i en situation som redan är svår att gå igenom. Det kan också skydda din efterlevande partner om ni är sambor.  

Du kan testamentera vad du vill till vem du vill. Det enda undantaget är att bröstarvingar (barn eller om barnet är avlidet dess avkomlingar) har rätt att begära sin laglott. Laglotten är hälften av bröstarvingens arvslott, det vill säga hälften av det som arvingen enligt lag får efter den döde. Ett giltigt testamente ska bevittnas av två oberoende vittnen som är närvarande när du skriver under. Vittnena ska vara fyllda 15 år, får inte vara släktingar eller ha någon del i arvet. Inte heller den som saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen på grund av psykisk störning får vara vittne.  

Du kan ange i testamentet om egendom (t ex värdepapper, en fastighet eller tomträtt) ska vara enskild. Det innebär att egendomen inte ska ingå i en bodelning om mottagaren skulle skilja sig, separera i ett samboförhållande eller avlida. 

Om det inte finns några arvingar och du inte har skrivit ett testamente går dina tillgångar till Allmänna Arvsfonden. 

Du kan när som helst skriva ett nytt testamente eller göra ändringar i ett testamente. Kom ihåg att ärvdabalkens formkrav för upprättande av testamente gäller även för alla ändringar och tillägg.  

Gåvobrev  

Att ge bort något i gåva kan tyckas vara enkelt, men det kan skapa arvsrättsliga tvister. För att undvika det är det därför lämpligt att upprätta ett gåvobrev i samband med att gåvan ges. För fastigheter och tomträtter är det ett krav att ett skriftligt gåvobrev upprättas. Det ska också vara bevittnat av två personer. Även för bostadsrätter krävs ett skriftligt gåvobrev. Ur bevissynpunkt är det lämpligt att gåvobrev upprättas även i samband med att annan egendom lämnas i gåva. 

I ett gåvobrev kan du ange olika villkor. Om du anger att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom, ingår inte gåvan vid en framtida bodelning vid till exempel en separation eller skilsmässa. Du kan också ange om gåvan ska vara ett förskott på arv eller inte för att undvika missförstånd och tvister när dina arvingar ska dela på din kvarlåtenskap.  

Framtidsfullmakt för en framtida oförmåga  

En framtidsfullmakt gör det möjligt att få hjälp med ekonomiska och personliga angelägenheter när du inte längre själv har förmågan på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande. Tillståndet ska vara varaktigt och du ska i huvudsak inte längre ha förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser.  

Framtidsfullmakten skrivs alltså innan din förmåga blir nedsatt, medan du är frisk. Framtidsfullmakten ger dig bland annat möjlighet att låta en anhörig eller vän betala dina räkningar, sköta bankärenden, teckna avtal och även att sälja fast egendom. Däremot får inte fullmaktshavaren fatta beslut i medicinska ärenden/sjukvård eller tandvård. Att skriva en framtidsfullmakt är en ganska ny möjlighet. Tidigare var man hänvisad till att ansöka om god man eller förvaltare, vilket kan vara tidskrävande och komplicerat.  

En framtidsfullmakt måste bevittnas för att gälla. Vittnena ska vara fyllda 15 år och får inte vara släkt med fullmaktsgivaren. Fullmaktshavaren får inte vara vittne.  

Du kan återkalla en framtidsfullmakt om den inte har tagits i bruk. I händelse av att du avlider fortsätter framtidsfullmakten normalt sett att gälla. Om fullmaktshavaren skulle missköta sig kan en anmälan göras till överförmyndaren.  

Kontakta någon av oss