Rekonstruktion

Rädda företaget genom en rekonstruktion

Om ditt företag drabbas av betalningssvårigheter eller andra ekonomiska problem kan det vara avgörande att saker och ting görs i rätt tid och i rätt ordning. Juridiska råd i ett tidigt skede kan innebära att obestånd undviks och att företaget räddas. Det kan till exempel vara möjligt att ordna en företagsrekonstruktion eller ett underhandsackord istället för att företaget går i konkurs. På så sätt kan även skadan för kunder, leverantörer och anställda begränsas eller kanske till och med undvikas. Kontakta oss gärna för en professionell juridisk vägledning!

Vänta inte för länge

Det är inte ovanligt att man väntar lite för länge med att ta råd och då kan det vara svårare att rädda företaget. Tveka därför inte att kontakta Amber Advokaters obeståndsavdelning om ditt företag står inför ekonomiska problem.

Vi erbjuder många erfarna jurister

Amber Advokater är en av de större aktörerna inom obeståndsrådgivning; vår obeståndsavdelning har över tio erfarna konkursförvaltare och ett stort antal engagerade biträdande jurister och administratörer. Vi har gedigen erfarenhet av rekonstruktioner och underhandsackord och kan hjälpa dig fram till de beslut som behöver fattas.

Våra obeståndsjurister kan även ge råd när din kund eller leverantör har betalningssvårigheter och står inför en rekonstruktion eller konkurs. Tillsammans med övriga experter inom Amber Advokater erbjuder vi en heltäckande juridisk rådgivning i komplexa obeståndsfrågor.

Formell eller informell företagsrekonstruktion?

En rekonstruktion kan vara informell och innebär ofta att företaget ställer in sina betalningar och förhandlar med fordringsägarna om hur skulderna ska regleras. En formell företagsrekonstruktion är mer lagreglerad. Vi hjälper dig att välja vilken väg du ska gå vid en inledande genomgång. Om det bästa är en formell företagsrekonstruktion hjälper vi dig med ansökan.

En formell företagsrekonstruktion går till så här:

1. En ansökan om rekonstruktion lämnas in till tingsrätten. Oftast är det företaget självt som lämnar in ansökan men det kan även vara en fordringsägare. Den som ansöker kan lämna förslag på rekonstruktör.

2. Tingsrätten beslutar om företagsrekonstruktion och utser en rekonstruktör. Genom beslutet får företaget ett skydd mot sina fordringsägare och kan som huvudregel inte drabbas av utmätning eller försättas i konkurs så länge rekonstruktionen pågår.

3. Rekonstruktören samlar in information om företaget och i det inledande skedet har rekonstruktören en mycket nära kontakt med företaget. Rekonstruktören informerar företagets fordringsgivare om rekonstruktionen, om företagets ekonomiska ställning och om hur planen för rekonstruktionen ser ut.

4. Rekonstruktören fattas beslut om statlig lönegaranti för anställda.

5. Tingsrätten håller ett så kallat borgenärssammanträde inom tre veckor från rekonstruktionsbeslutet. Företagets fordringsgivare får vara med på sammanträdet. Vid mötet presenterar rekonstruktören planen för rekonstruktionen och tingsrätten beslutar om rekonstruktionen ska fortsätta eller inte.

6. Under rekonstruktionen genomförs ofta förändringar i verksamheten; delar av verksamheten kan avvecklas, personal kan sägas upp och avtal kan omförhandlas. Var tredje månad beslutar tingsrätten om rekonstruktionen ska fortsätta eller inte.

7. Ofta inleder rekonstruktören en ackordsförhandling för att sätta ned företagets skulder. Det är vanligt att fordringsägarna erbjuds ett ackord på 25 % vilket innebär att företaget ska betala 25 % av skulden och att resterande del av skulden skrivs av. Om en tillräcklig majoritet av fordringsägare accepterar ackordsförslaget kan även övriga fordringsägare tvingas att acceptera ackordet.

8. Rekonstruktionen avslutas och företaget har förhoppningsvis goda förutsättningar att leva vidare.

Tveka inte att kontakta oss på Amber Advokater för en analys av läget och en professionell juridisk vägledning när du har frågor inom obeståndsrätt.

Kontakta någon av oss