Likvidation Handläggare och advokat diskuterar på kontoret. Handläggare och advokat diskuterar på kontoret.

Avveckla bolag genom likvidation

Våra advokater hanterar löpande likvidationer av bolag, såväl frivilliga som tvångslikvidationer. Vi har stor erfarenhet av att avveckla eller sälja verksamheter och av de frågor som kan dyka upp längs vägen. Vi erbjuder lyhörda, professionella och affärsmässiga jurister. Kontakta oss gärna för avancerad juridisk rådgivning om likvidationer.

Ofta avvecklar ägare av bolag sitt ägande genom att ägarandelarna (till exempel aktier) säljs. Men ibland kan det vara mer lämpligt att bolaget avvecklas genom likvidation. Likvidation innebär att bolaget löses upp under kontrollerade former efter att alla skulder har betalats och överskottet har fördelats mellan ägarna.

Frivillig likvidation eller tvångslikvidation

Ett bolag kan avvecklas genom en frivillig likvidation som beslutas av ägarna eller genom en tvångslikvidation som beslutas av Bolagsverket eller tingsrätten. Vid frivillig likvidation kan bolaget lämna förslag på likvidator men det är Bolagsverket som utser likvidator.

Bolagsverket kan i vissa fall besluta att ett bolag ska gå i tvångslikvidation, till exempel när bolagets egna kapital (bolagets tillgångar minus skulder) understiger vissa krav, när bolaget saknar behörig styrelse eller revisor, eller när bolaget inte har sänt in årsredovisning till Bolagsverket inom elva månader från räkenskapsårets slut.

Så här går en likvidation till

1. Ett beslut om likvidation gäller omedelbart om inte annat beslutas. Men det är fortfarande styrelsen eller VD som företräder bolaget till dess en likvidator har registrerats. Likvidatorn tar då över styrelsens och VD:s uppdrag tills bolaget är helt avvecklat.

2. Styrelsen och VD lämnar en redovisning för tiden från den senaste framlagda årsredovisningen till dess att likvidatorn förordnades. Redovisningen ska läggas fram på en bolagsstämma.

3. Likvidatorn samlar in information om företaget och ansöker om en kallelse på okända borgenärer hos Bolagsverket. Kallelsetiden är sex månader.

4. Likvidatorn avvecklar under kallelsetiden bolagets tillgångar och omvandlar dem till pengar. Bolagets skulder betalas. Om bolaget inte kan betala sina skulder kan likvidatorn ansöka om att bolaget försätts i konkurs.

5. Likvidatorn upprättar en årsredovisning som ska läggas fram på årsstämman som ska pröva frågan om fastställande av balans- och resultaträkningen och ansvarsfrihet för likvidatorn.

6. När kallelsetiden (som står i kallelsen på okända borgenärer) har gått ut och alla kända skulder har betalats skiftar likvidatorn bolagets återstående tillgångar till bolagets ägare och lägger fram sin slutredovisning på den sista bolagsstämman. Därefter anmäler likvidatorn till Bolagsverket att bolaget är upplöst.

Kontakta någon av oss