Äktenskapsförord och samboavtal Vi upprättar juridiska dokument efter dina behov. Vi upprättar juridiska dokument efter dina behov.

Äktenskapsförord och samboavtal efter dina behov 

Att komma överens i förväg om vad som ska hända om ni en dag skulle dela på er, eller om en av er skulle gå bort, är ett tecken på omsorg om varandra. Det är bra att skriva äktenskapsförord eller samboavtal som på ett tydligt sätt anger hur ni vill dela upp era tillgångar. Det kan bespara er och era anhöriga uppslitande tvister. 

Vi på Amber Advokater har lång erfarenhet av att skriva äktenskapsförord och samboavtal. Kontakta oss för en rådgivning så hjälper vi er att upprätta ett äktenskapsförord eller ett samboavtal som passar just er.

Äktenskapsförord 

Om du är gift eller ska ingå äktenskap är det viktigt att veta vad som gäller vid en separation eller om din make avlider. 

All egendom som du äger blir så kallad giftorättsgods när du gifter dig. Undantag är egendom som du kan ha fått genom gåvobrev eller testamente med villkor att det ska vara din enskilda egendom. Även egendom som du erhållit genom förmånstagande vid vissa försäkringar eller pensionssparande med villkor att den ska vara enskild undantas. Personliga tillhörigheter och rättigheter kan också i vissa fall undantas från bodelning.  

Vid en bodelning mellan makar ingår all egendom som är giftorättsgods. Det har ingen betydelse vem som har betalat vad eller vem som ägde vad innan ni ingick äktenskap eller under äktenskapet. För att undvika att egendom ingår i en bodelning kan man upprätta ett äktenskapsförord.   

I äktenskapsförordet bestämmer ni vilken egendom som ska vara er enskilda egendom och därför inte ska utgöra giftorättsgods. För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs det att det är undertecknat av båda makarna samt att det registrerats hos Skattemyndigheten.  

Ett äktenskapsförord kan skrivas när som helst under äktenskapet eller inför det. Ett äktenskapsförord går också att ändra genom att skriva ett nytt och registrera det.  

Det är bra att upprätta ett äktenskapsförord för att minska risken för konflikter vid en eventuell separation. Många upprättar äktenskapsförord gällande saker som har ett speciellt värde för någon t.ex. släktklenoder. Det är också vanligt med äktenskapsförord om den ena maken har haft betydligt mer tillgångar med sig in i boet än den andra maken.  

Samboavtal 

Om du lever som sambo är det viktigt att veta vad som gäller vid en separation, t.ex . vilken egendom som ingår i en bodelning vid en eventuell separation. I en bodelning mellan sambor ingår gemensamt införskaffad bostad och gemensamt införskaffat bohag. Annan egendom omfattas inte. Det spelar ingen roll vem av samborna som betalat för bostaden och bohaget. En bostad är samboegendom om den har införskaffats för att vara sambornas gemensamma permanentbostad och bohag är samboegendom om det införskaffats för gemensamt bruk för permanentbostaden.  

Om endast en av samborna har investerat i bostaden eller bohaget kan det få långtgående konsekvenser vid en bodelning. För att undvika att en bostad eller bohag i en sådan situation omfattas av en bodelning kan man skriva ett samboavtal. Genom ett samboavtal avtalar samborna att sambolagens regler inte ska gälla vid en bodelning dem emellan. Ett samboavtal ska vara skriftligt men behöver inte registreras för att vara giltigt.  

Kontakta oss!