Riksdagen har beslutat om nya skatteregler för generationsskifte

Regeringen lämnade tidigare i år förslag till ändringar av de s.k. 3:12-reglerna i syfte att underlätta generationsskifte mellan närstående i fåmansföretag. Riksdagen har nu godtagit regeringens förslag och reglerna träder i kraft den 1 juli 2019.

Med de regler som gäller idag kan skatten bli högre när en ägare överlåter sitt fåmansföretag till en närstående, än om hen hade överlåtit företaget till en utomstående. De nya reglerna innebär i princip att överlåtelse av ett fåmansföretag till närstående ska omfattas av samma beskattningskonsekvenser som överlåtelser till externa köpare. Detta genom ett undantag från bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet.

Lisa Danielsson

– Lagändringen är ett steg i rätt riktning, då det bör vara samma skatteregler som gäller oavsett om man som ägare överlåter sitt fåmansföretag inom eller utom familjen, säger Lisa Danielsson, skattejurist i Karlskrona och fortsätter: Ändringen är dessutom en förutsättning för att fler familjeföretag ska kunna fortsätta att drivas inom familjen av nästa generation företagare.

Lagändringen innebär dock inte att reglerna blir mindre krångliga att tillämpa då det även framöver ställs långtgående krav på säljaren. Det är därmed fortfarande lika viktigt för ett familjeföretag att planera sitt generationsskifte i god tid.

Förenklat innebär de nya reglerna att aktier i ett så kallat karensbolag/trädabolag ska upphöra att vara kvalificerade efter fem års karens, under förutsättning att verksamheten drivs vidare av någon annan närstående än delägaren eller dennes make/maka. Den nya delägaren, eller en annan närstående än den som ska ta över verksamheten, måste dessutom ha varit verksam i betydande omfattning i företaget under minst fem av sju år före överlåtelsen. Tidigare ägare får varken direkt eller indirekt fortsätta att äga aktier i det företag som ska driva verksamheten vidare.

Effekten med lagändringen är att överlåtelsen kan komma att beskattas med en skattesats om 25 procent jämfört med nuvarande beskattning som sker i både inkomstslaget kapital och i tjänst.