Underrättelse i konkursen ”2USE Second hand i Kristianstad AB i likvidation”

Denna underrättelse gäller konkursen ”2USE Second hand i Kristianstad AB i likvidation”, 556758-2563. Kristianstad tingsrätt målnr K 988-22.

Borgenärer med en fordran överstigande 300 kronor kan eventuellt påräkna viss utdelning i konkursen.

En borgenär underrättas om utdelningsförslag och slutredovisning endast om borgenären kommer i fråga för utdelning eller om borgenären särskilt begär hos tingsrätten att få bli underrättad.

Om bevakningsförfarande inleds kommer borgenärer att bli underrättade av tingsrätten och få information om hur man ska gå tillväga för att få utdelning i konkursen.

När förvaltaren begär arvode kommer varje känd borgenär med särskild förmånsrätt i egendom, som det finns anledning att bestämma särskilt arvode för, att få tillfälle att yttra sig. Sådana borgenärer kommer också i förekommande fall kallas till en förhandling om den frågan. Andra borgenärer kommer att få tillfälle att yttra sig eller kallas till ett eventuellt sammanträde endast om de begär det hos tingsrätten.

Bilaga

För mer information

För mer information eller vid frågor vänligen kontakta kontoret i Hässleholm på 0451-710 400 eller hassleholm@amberadvokater.se

Konkursförvaltare i ärendet är Håkan Molander.