Konkursanbud Borgs vävgarner

Borgs Vävgarner AB försattes i konkurs 2022-09-12. För konkursboets räkning infordras härmed anbud på rörelsen i sin helhet eller delar av denna. Anbud ska vara oss tillhanda senast 2022-09-23.

Bolaget har bedrivit verksamhet med försäljning av garner för vävning, stickning samt tillbehör från förhyrda lokaler i Hässleholm. Omsättningen har under senare år uppgått till ca 3-4 MSEK.

För konkursboets räkning infordras härmed anbud på rörelsen i sin helhet eller delar av denna omfattande bland annat:

  1. Inneliggande varulager enligt lista och bilder
  2. Varulager av stickgarner och tillbehör i butik enligt bilder
  3. Inventarier enligt bilaga
  4. Varumärket/firmanamnet Borgs Vävgarner
  5. Kundregister

Anbud avseende all egendom eller delar av egendomen ska vara advokatbyrån tillhanda senast 2022-09-23.

Fri prövningsrätt och rätt att under anbudstiden överlåta egendom under hand förbehålles.

Underlag

1. Inneliggande varulager

2. Varulager av stickgarner och tillbehör i butik enligt bilder

3. Inventarier

För mer information och visning

Visning av egendomen sker efter överenskommelse. Närmare upplysningar kan erhållas av konkursförvaltaren Niklas Sigesgård, tel 0451-710 403, niklas.sigesgard@amberadvokater.se.