Bolag till försäljning. Konkursanbud.

Konkursanbud Karlskrona Stålmekaniska – svets, legotillverkning och smideskonstruktioner

Karlskrona Stålmekaniska AB (KSM) i Karlskrona, har försatts i konkurs. Företaget utför svetsarbeten, smideskonstruktioner och legoarbeten i stål, rostfritt och aluminium. Verksamheten bedrivs inom fyra områden: Byggnadsstål & smide, Trappor & räcken, Stålkonstruktioner och Maskinreparationer. Kunderna återfinns inom industri- och byggsektorn, främst i Blekinge och sydöstra Småland, där man även åtagit sig entreprenadarbeten.

Välkommen med anbud senast den 31 maj 2024, gällande övertagande av verksamheten i dess helhet. I andra hand tar vi emot anbud på delar av verksamheten.

Observera att anbudsunderlaget kan komma att uppdateras under anbudstiden.

Om Karlskrona Stålmekaniska AB

Bolaget har bedrivit verksamhet sedan 1992 och har sysselsatt ett tiotal anställda. Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2022 uppgick till ca. 23 miljoner kr. Verksamheten drivs för närvarande vidare i konkursboets regi.

Bakgrund   

Karlskrona StålMekaniska AB i konkurs, nedan Bolaget, utbjuder genom anbudsförfarande igångvarande verksamhet i Karlskrona. Verksamheten bedrivs i fastighet ägd av Verkö Fastigheter AB, se hyresavtal bilaga 1. 

Bolaget har elva anställda varav tio arbetar i produktionen och en tjänsteman (platschef/projektledare). Bolaget tillverkar för Beställaren skräddarsydda svets- och smideskonstruktioner huvudsakligen till bygg- och industrisektorn i Södra Sverige med upparbetade långa kundrelationer. Bolaget har lång erfarenhet av tillverkning i stål, rostfritt och aluminium, allt från mindre reparationer till hela entreprenader. Bolaget utför även reparation och service av allt från mindre detaljer till stora maskindelar på skogsmaskiner och andra entreprenadmaskiner. Verksamheten drivs vidare av konkursförvaltningen och pågående arbete i tre större projekt. Som större kunder kan nämnas Uddcomb, GBJ, Skanska, NKT, SAAB Kockums m.fl. 

Verksamheten har sedan år 1992 levererat svets, legotillverking och smideskonstruktioner till företag i södra Sverige. Bolaget har tidigare ägts av Hans Bencker. Nuvarande ägare tog över verksamheten i oktober 2023. 

Den årliga omsättningen räkenskapsåret 2021/2022 (20210901-20220831) uppgick till ca 23 MKR, se ÅR 2021/2022, bilaga 2. Under perioden 20220901-20240229, förlängt räkenskapsår till arton månader, omsatte Bolaget ca 44 MKR kr. Balans- och resultatrapporter för perioderna 20220901-20240229 samt 20240301 till konkursdagen bifogas bilagorna 3-6. För det senaste verksamhetsåret finns inget bokslut. 

I det utbjudna ingår rörelsen med kundkontakter, hyreskontrakt samt möjlighet att övertaga högt kvalificerad arbetskraft med svetsutbildning. På verksamhetsstället finns maskiner och övriga inventarier, se inventarielista, bilaga 7. Lagerinventering har skett av vad som bedömts vara kurant, se bifogad lager- och råvarulista, bilaga 8. Därutöver finns visst förbrukningsmaterial. Viss förbrukning av lager sker under tiden fram till överlåtelsen. 

I rörelsen har även nyttjats egendom, vilken ägs av annan, antigen genom leasing eller avbetalningsköp med äganderättsförbehåll, se bilaga 9. Delar av denna egendom har konkursboet för avsikt att inte inträda i avtalen. Underrättelse härom har eller skall utsändas. Emellertid finns normalt möjlighet för förvärvaren att uppta diskussioner med respektive ägare om övertagande av egendomen och inträde i avtalen. Detta gäller i huvudsak några maskiner och fordon. En köpare har att själv förhandla och ingå nya leasingavtal i sådana fall. Konkursboet garanterar inte att en köpare får inträda i avtalen. 

Verksamheten har sysselsatt elva anställda. All personal är uppsagd. Viss personal har frånträtt sina anställningar månaderna innan konkursutbrottet. Enligt uppgift från företrädare för bolaget har detta skett i samförstånd mellan arbetsgivare och arbetstagare. Verksamheten pågår för närvarande med beräknat avslut av pågående entreprenader i juni-juli 2024. En del av personalen har företrädesrätt till återanställning. 

Den direkta orsaken till konkursen är ännu ej slutligt fastställd. Preliminärt kan dock noteras, dels att orderingången sjunkit samt att företagsledningen hävdar att täckningsbidraget för nya arbeten sjunkit i en inte oväsentlig omfattning. 

Offerter för nya uppdrag eller bekräftelse av order lämnas för närvarande inte ut i avvaktan på försäljningen. Anbud avgives under förutsättning att allt överlåtes i det skick egendomen befinner sig i vid överlåtelsetillfället, vilket innebär att en köpare inte kan reklamera överlåtelsen med hänvisning till brister eller fel i den överlåtna egendomen. Det ankommer därför på en anbudsgivare att noga i förväg förvissa sig om egendomens skick.

Dokumentation

Komplettering av dokumentationen sker fortlöpande på denna sida och omfattar:

www.stalmekaniska.se

Bilaga 1: Hyresavtal

Bilaga 2: Årsredovisning 2020-09-01 — 2021-08-31

Bilaga 3: Resultatrapport 2022-09-01 — 2024-02-29

Bilaga 4: Balansrapport 2022-09-01 — 2024-02-29

Bilaga 5: Resultatrapport 2024-03-01

Bilaga 6: Balansrapport 2024-03-01

Bilaga 7: Inventarielista, sida 1

Bilaga 7: Inventarielista, sida 2

Bilaga 8: Lager- och råvarulista

Bilaga 9: Egendom tillhörig annan (leasing & avbetalningsköp)

Visning av egendomen

Visning av verksamheten sker genom kontakt med advokatbyrån. Eventuellt kommer visningstillfälle bestämmas för att samordna visning och för att anpassa visningen till verksamhetens behov. Ytterligare kompletterande uppgifter kan också lämnas av undertecknad. 

Anbud

Skriftligt anbud ska vara konkursförvaltningen tillhanda senast den 31 maj 2024. Fri prövningsrätt och rätt till mellankommande försäljning förbehålles. Tillträde kan ske snarast. Anbud skickas per mejl till magnus.lindsten@amberadvokater.se.

Anbud skall vara utformat i belopp exklusive mervärdeskatt, och kan ges på helheten eller vara uppdelat på inventarier, lager, maskiner var för sig. Anbud på hela verksamheten framför enskilda delar har företräde. Vid anbud på enskilda delar önskas noggrann specifikation över bud på varje detalj, lämpligen genom att anbudsgivaren på listorna direkt anger bud på respektive gods. 

Mer information

Magnus Lindsten, konkursförvaltare, magnus.lindsten@amberadvokater.se

Carolina Lindsten, konkurshandläggare, carolina.lindsten@amberadvokater.se