Här är en bild som kommer från vårt arkiv!

Konkursanbud Gårdsman AB – fackhandel för trädgård och skog

Gårdsman AB har försatts i konkurs. Företaget har bedrivit butik och service för trädgård, skogsmaskiner och personlig utrustning. Välkommen med anbud senast den 27/11 gällande övertagande av verksamheten i dess helhet. I andra hand tar vi emot anbud på delar av verksamheten, lager, inventarier mm.

Om Gårdsman   

Gårdsman AB har varit en servande fackhandel med inriktning på skogs- och trädgårdsmaskiner samt släpvagnar. Butiken finns i Jönköping. I verkstaden har de flesta typer av maskiner reparerats.

Dokumentation

Lager inventerat 2023-11-02

Resultaträkning 2301-2309

Balansräkning 2301-2309

Årsredovisning 2022

Visning av egendomen

Visning av verksamheten kommer att ske den 22 november 2023 mellan kl 13:00 0ch 16:00 på Fridhemsvägen 17, 553 02 JÖNKÖPING. Ingen föranmälan behövs.

Anbud

Anbud kan lämnas på samtliga tillgångar eller varje tillgång för sig.

Anbud ska vara skriftliga och innehålla fullständiga kontaktuppgifter till anbudsgivaren inklusive person- eller organisationsnummer. Anbud lämnas per mail till mats.aronson@amberadvokater.se. Anbud som är förenade med villkor kommer inte att accepteras. Anbud ska vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 27 november 2023. 

Anbud ska innehålla uppgift om vilken köpeskillingen som erbjuds samt hur den erbjudna köpeskillingen fördelar sig på inventarier respektive varulager.

Anbud ska även innehålla uppgift om när egendomen kan tillträdas samt om anbudsgivaren har tillgång till finansiering av anbudet.

Konkursförvaltaren äger under pågående anbudsförfarande rätt att sälja egendomen och kan därmed avbryta anbudsförfarandet.

Konkursboet äger inte fastigheten utan det åligger en köpare, som vill disponera lokalen, att själv förhandla med hyresvärden.

Fri prövningsrätt förbehålles.

Försäljningsvillkor

Samtliga tillgångar säljs i befintligt skick.

Några garantier för att lämnade uppgifter är riktiga, för egendomens egenskaper eller dess lämplighet för dess ändamål lämnas inte. Det kan finnas, utöver vad som är angivet i varje objektsbeskrivning tillgångar som inte ägs av konkursboet. Sådan egendom ingår inte i försäljningen.

Konkursboet tar inte något ansvar för att lokalerna och eller utrustningen uppfyller eventuella krav för den verksamhet som har bedrivits eller som anbudsgivaren avser att bedriva.

Anbudsgivaren ska vid avtals undertecknande erlägga 10 procent av anbudssumman och resterande vid tillträdet.

Mer info

Mats Aronson, konkursförvaltare, tel 036-30 59 88, mats.aronson@amberadvokater.se

Anna von Knorring, medhandläggare,  tel  036-30 59 92, anna.vonknorring@amberadvokater.se