Bolag till försäljning. Konkursanbud.

Konkursanbud tomtmark/exploateringsmark i Genarp, Lunds kommun

C4 Hus Förvaltning AB som äger 100% av aktierna i KBL Företagstjänst 1 AB, har försatts i konkurs. KBL har bedrivit ett bostadsutvecklingsprojekt i västra Genarp omfattande ca 7 ha mark med syfte att bebyggas av 50-100 bostäder beroende på utformning. Denna exploateringsmark säljs nu i bolagsform.

Observera att anbudsunderlaget kan komma att uppdateras under anbudstiden.

Bakgrund   

C4 Hus Förvaltning AB (”C4 Hus”) försattes i konkurs den 15 maj 2024 efter egen ansökan. Bolaget äger 100% av aktierna i KBL Företagstjänst i Kristianstad 1 AB, 559086-1299 (”KBL”). KBL driver ett bostadsutvecklingsprojekt i västra Genarp omfattande fastigheterna Lund Genarp 9:12 och 9:7 samt delar av Genarp 9:16.

Projektet omfattar ca 7 ha mark och syftar till att möjliggöra exploatering av 50-100 bostäder beroende på utformning. Detaljplanearbetet är pågående och detaljplanen har varit ute på granskning. Samtliga inkomna yttranden har bearbetats. Arbetet med att hitta en lösning för hantering av dagvatten är pågående.

Bolaget är lagfaren ägare till fastigheterna Genarp 9:12 och 9:7. För den del av exploateringsområdet som är beläget på Genarp 9:16 har bolaget träffat ett köpekontrakt med den lagfarne ägaren till fastigheten om köp av exploateringsområdet för en köpeskilling om 15 MSEK. 5 MSEK har betalats av bolaget och resterande 10 MSEK ska betalas 30 dagar efter att detaljplanen vinner laga kraft. Den obetalda delen av köpeskillingen löper med ränta.

Villkor för försäljningen

C4 Hus konkursbo inhämtar nu anbud på samtliga aktier i KBL Företagstjänst i Kristianstad 1 AB. Försäljningen sker på i huvudsak följande villkor:

  • Tillträde sker enligt överenskommelse.
  • Hela köpeskillingen betalas kontant vid tillträdet.
  • Egendomen säljs i befintligt skick utan särskilda garantier.

Dokumentation

Komplettering av dokumentationen sker fortlöpande på denna sida och omfattar:

Registreringsbevis KBL Företagstjänst i Kristianstad 1 AB

Årsredovisning per 231031

Balans- och resultatrapport utskriven 240415

Karta

Registerutdrag för fastigheten Genarp 9:7

Registerutdrag för fastigheten Genarp 9:12

Köpeavtal Genarp 9:16

Bilagor till köpeavtal Genarp 9:16

Tillägg till köpeavtal Genarp 9:16

Planavtal

Plankarta (förslag)

Planbeskrivning (förslag)

Ny översiktsplan – samråd (www.lund.se)

Mer information

Intresseanmälan och frågor rörande försäljningen besvaras av Niklas Sigesgård.

Anbud

Skriftligt anbud ska vara konkursförvaltningen tillhanda senast den 23 juni 2024. Anbud skickas per mejl till niklas.sigesgard@amberadvokater.se.

Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätten att i förtid avbryta anbudsförfarandet.

Mer information

Niklas Sigesgård, konkursförvaltare
niklas.sigesgard@amberadvokater.se
0451-71 04 03