Mina barn och dina barn – hur hanterar vi det arvsrättsligt?

När ni endast har gemensamma barn och är gifta är det sällan problem med arvet, eftersom barnen ärver först när den efterlevande maken går bort. Om det däremot finns barn från tidigare förhållanden, så kallade särkullbarn, så ärver de den avlidne förälderns andel i boet direkt. Det kan betyda att den efterlevande maken måste lösa ut barnen och i värsta fall sälja sitt hus för att barnen ska få ut sin arvslott.

Den efterlevande maken ärver den egendom som inte faller under barnens laglott (halva arvslotten) och kan i princip förfoga fritt över den. Om ni vill skydda den efterlevande maken mot anspråk från särkullbarn, måste ni upprätta ett testamente där ni skjuter upp barnens rätt till arv. Det går i princip inte att skjuta upp barnets laglott. Den andelen av arvet har barnet rätt att få ut direkt. Den andra halvan får barnen som en så kallad efterarvsrätt när även den andra maken går bort.

För att bestämma arvets storlek görs först en bodelning mellan makarna. För att skydda efterlevande finns en särskild bodelningsregel i äktenskapsbalken som den efterlevande maken kan hänvisa till vid bodelningen. Regeln innebär att den efterlevande får behålla sin egendom som sin egen bodelningslott. Det betyder att om maken som går bort hade exempelvis 1 miljon kronor, och den efterlevande makan har 3 miljoner, så kan hon åberopa regeln och får då behålla 3 miljoner som sin egen förmögenhet utan att dela med särkullbarnen. Har man ett testamente som skjuter upp en del av arvet, får särkullbarnet ärva en halv miljon direkt och har efterarvsrätt på ytterligare en halv miljon.

Bra att se över sina juridiska dokument

Det här är ett ganska teoretiskt räkneexempel, men det visar lite hur det fungerar. I alla lägen är det bra att se över testamenten och andra juridiska dokument så man slipper överraskningar när partnern går bort.

På Amber Advokater finns många skickliga advokater som kan hjälpa till med att skriva testamenten, äktenskapsförord mm och vi hjälper även många klienter vid bodelningar och boutredningar.

Vi arbetar med ekonomisk familjerätt