Ny lag om företagsrekonstruktion sedan den 1 augusti

Från och med den 1 augusti 2022 har en ny lag om företagsrekonstruktion införts i Sverige. Den nya lagen innebär väsentliga förändringar i förhållande till den tidigare lagstiftningen och är också betydligt mer omfattande.

Anna och Mats på Amber Advokater
Anna von Knorring och Mats Aronson är två av våra konkursförvaltare. Se alla obeståndsjurister längst ner på denna sida!

– Det mer omfattande rekonstruktionsförfarandet enligt den nya lagen gör att kostnaderna för en rekonstruktion beräknas bli högre än med det tidigare förfarandet, säger Anna von Knorring, advokat och en av byråns konkursförvaltare. Det innebär att ett företag inte kan vara alltför litet för att komma i fråga för en rekonstruktion.

Här är några av de viktigaste förändringarna i rekonstruktionslagen:

Höjd tröskel för rekonstruktion men sänkt krav på ekonomiska svårigheter

Tidigare var tröskeln för att fatta beslut om företagsrekonstruktion låg. Kritiska röster höjdes för att företag som saknade livskraft beviljades rekonstruktion när de i stället borde ha försatts i konkurs. Den nya lagen innebär bl.a. en skärpning av det ”livskraftstest” som ska göras vid en prövning av en ansökan om företagsrekonstruktion. Samtidigt har man sänkt kravet på ekonomiska svårigheter hos den som ansöker om rekonstruktion. Syftet är att en företagsrekonstruktion ska kunna inledas i ett tidigare skede än vad som var fallet enligt den gamla lagen. Det ökar möjligheterna för en framgångsrik rekonstruktion.

Högre krav på rekonstruktörens kompetens

I princip kan endast konkursförvaltare med erfarenhet av fortsatt drift i konkurser eller företagsrekonstruktioner förordnas som rekonstruktör.

Rekonstruktionsplanen ska fastställas av domstol

Enligt den tidigare lagen var inte rekonstruktionsplanen bindande. Enligt den nya lagen ska rekonstruktionsplanen i sin helhet kunna bli föremål för omröstning vid en s.k. planförhandling och fastställas av domstol. Planen kan innehålla förslag på skuldnedskrivning, men även andra rekonstruktionsåtgärder som får bindande verkan för företaget. Det kan även handla om att skulder förenade med förmånsrätt på grund av företagshypotek tas med i ackordet, att aktiekapitalet ska öka eller minska innefattande en konvertering av skuld till eget kapital på bekostnad av befintliga aktieägare (debt-to-equity-swap) och ny finansiering genom beviljande av s.k. superförmånsrätt. Även rent organisatoriska åtgärder kan bli del av rekonstruktionsplanen.

Uppsägning av varaktiga avtal

Företaget har enligt den nya lagen under rekonstruktionen rätt att säga upp varaktiga avtal (med undantag för anställningsavtal). Som huvudregel ska gäldenären kunna säga upp avtal med tre månaders uppsägningstid, oavsett avtalstid.

Skuldsättning under pågående rekonstruktion

Tidigare fanns ett förbud för företaget att skuldsätta sig under pågående rekonstruktion. Den nya lagen innehåller regler som ger möjlighet till kreditköp inom ramen för den löpande driften.

Ta kontakt i ett tidigt skede

– Om du eller din kund drabbas av betalningssvårigheter eller andra ekonomiska problem kan det vara avgörande att saker och ting görs i rätt tid och i rätt ordning, säger Anna von Knorring.

Juridiska råd i ett tidigt skede kan innebära fler möjligheter att hantera situationen och att obestånd kan undvikas. Det finns ett antal olika sätt att rädda företaget. Det kan vara möjligt att genomföra en företagsrekonstruktion eller ett underhandsackord. Även om man ofta vill undvika konkurs, kan konkurs faktiskt vara ett sätt att rekonstruera en verksamhet.

Inom Amber Advokater är vi tiotalet konkursförvaltare som tillsammans med våra erfarna handläggare kan ta oss an både stora och komplexa obeståndssituationer. Vi är affärsmässiga och vana att fatta beslut i pressade lägen.

Läs mer om obestånd här!

Våra obeståndsjurister