Barnens rätt stärks genom ny lag om informationssamtal

För att stärka barnens rätt har det senaste året flera lagar ändrats eller tillkommit. Den 1 januari 2022 trädde lagen om informationssamtal i kraft. Den syftar till att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadsprocessen, skapa bättre förutsättningar för föräldrar att nå samförståndslösningar och stärka skyddet för barn som riskerar att fara illa. 

– Barnets perspektiv är centralt för kravet på obligatoriskt samtal innan tvistande föräldrar vänder sig till domstolen, säger Kristina Mannerback. En tvist i domstol är påfrestande och tar tid. Om föräldrar i stället kommer överens resulterar det ofta i en mer hållbar lösning, vilket främjar barnet.

Det är kommunen som är ansvarig för att föräldrar som inte är överens i frågor om vårdnad, boende eller umgänge erbjuds informationssamtal under sakkunnig ledning.

  • Samtalet syftar till att ge föräldrarna information som kan underlätta att i ett tidigt skede hitta den lösning som är bäst för barnet.
  • Samtalet kan vara en ingång till andra insatser som till exempel föräldraskapsstöd, familjerådgivning eller samarbetssamtal.
  • Samtalet ska genomföras inom fyra veckor från begäran. 
  • Utgångspunkten är att föräldrarna ska delta samtidigt, men enskilda samtal ska hållas om någon av föräldrarna begär det.
  • Den 1 mars 2022 införs krav på att föräldrar som huvudregel måste ha deltagit i informationssamtal innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge.
  • Det innebär att domstolen kan avvisa en förälders talan om vårdnad, boende eller umgänge, om föräldern inte har deltagit i ett informationssamtal max ett år innan talan väcks. 
  • Samtalet är kostnadsfritt för föräldrarna.

Läs mer

Vi arbetar med vårdnad, boende och umgänge med barn