Bolag till försäljning. Konkursanbud.

Konkursanbud tomter och tomtmark i Torekov, Båstad kommun

C4 Hus AB som äger 100% av aktierna i Sol & Hav i Torekov AB, i Båstad kommun, har försatts i konkurs. Företaget har bedrivit verksamhet med bostadsproduktion och äger ett markområde i Torekov omfattande 18 byggklara tomter om 300-450 kvm vardera. En av tomterna är såld och på två av tomterna har C4 Hus uppfört två visningshus.

Välkommen med anbud senast den 24 maj 2024, gällande övertagande av verksamheten i dess helhet (samtliga aktier samt båda visningshusen). I andra hand tar vi emot anbud på inkråmet i bolaget tillsammans med de båda visningshusen. Enstaka tomter erbjuds inte till försäljning.

Observera att anbudsunderlaget kan komma att uppdateras under anbudstiden.

Bakgrund   

C4 Hus AB (”C4 Hus”) försattes i konkurs den 11 april 2024 efter egen ansökan. Bolaget har bedrivit verksamhet med bostadsproduktion. C4 Hus AB äger 100% av aktierna i Sol & Hav i Torekov AB (”Sol & Hav”). Sol & Hav äger ett markområde i Torekov omfattande 18 byggklara tomter om ca 300-450 kvm vardera. En av tomterna – Påarp 10:142 är såld med tillträde den 24 maj 2024. På två av tomterna – Påarp 10:121 och 10:143 har C4 Hus uppfört två visningshus.

Tomterna har marknadsförts tillsammans med av C4 Hus särskilt framtagna hustyper på webbsidan www.solohav.se. Försäljningen har skett via fastighetsmäklaren Anna Gustavsson på Jakobssons Bjäremäklaren, www.jajab.se. Mer information om tomter, hustyper och projektet som sådant finns att läsa på dessa webbsidor.

Därutöver äger Sol & Hav även fastigheten Båstad Påarp 10:6 som omfattar ca 28 ha mark. Enligt beviljad detaljplan för del av området finns möjlighet att avstycka ytterligare sex tomter för friliggande bostäder. Resterande del av markområdet omfattas av en äldre detaljplan som medger byggrätter för ett 50-tal fristående bostäder. Enligt förslag till fördjupad översiktsplan för Torekov (s 92) föreslås dock att de delar av detaljplanen som inte har genomförts ska upphävas och att byggrätterna ska tas bort till förmån för areell näring.

Samtliga fastigheter är samintecknade och pantsatta till säkerhet för lån hos SBP Kredit AB och Derome Husproduktion AB. Den sammanlagda skulden uppgår till 26,9 MSEK exklusive räntor. Krediterna förfaller till betalning den 240630, 240703 respektive 240710. Köpeskillingen för tomten Påarp 10:142 (med avdrag för mäklararvode) kommer i sin helhet att användas för nedamortering av skulderna till SBP Kredit AB och Derome Husproduktion AB.

Kommentarer till räkenskapsinformation

Årsredovisning per 231031 samt kvartalsrapport per 240131 är avstämda (”Årsredovisningen” respektive ”Kvartalsrapporten”). Balans- och resultatrapport utskriven 240417 är en icke avstämd rapport hämtad direkt från bolagets redovisning (”Balansrapporten”).

Den fordran på C4 Hus AB som finns upptagen i Balansrapporten har på grund av konkursen skrivits ner till 0 kr i Årsredovisningen och Kvartalsrapporten.

Bankmedel på konto 1950 om 533 625 kr är spärrade till säkerhet för en bankgaranti som lämnats till Båstads kommun avseende kostnader enligt träffat exploateringsavtal.

Villkor för försäljningen

C4 Hus konkursbo inhämtar nu anbud på samtliga aktier i Sol & Hav i Torekov AB samt på de två visningshus som finns uppförda på fastigheterna 10:121 och 10:143. Försäljningen sker på i huvudsak följande villkor:

  • Tillträde sker enligt överenskommelse, dock senast den 30 juni 2024.
  • Hela köpeskillingen betalas kontant vid tillträdet.
  • Egendomen säljs i befintligt skick utan särskilda garantier
  • Konkursboet kommer att friskriva sig från eventuella fel i fastigheterna och på fastigheterna uppförda visningshus.
  • Överlåtelsen är villkorad av att SBP Kredit AB godkänner köparen av aktierna alternativt att köparen av aktierna senast på tillträdesdagen löser krediterna hos SBP Kredit AB.

Konkursboet är primärt intresserade av samlade bud omfattande samtliga aktier i bolaget samt båda visningshusen. Bud avseende inkråmet i bolaget tillsammans med båda visningshusen kan övervägas om budet med beaktande av kostnaderna för att därefter avveckla bolaget framstår som klart mer förmånligt för konkursboet. Observera att det inte är aktuellt att i nuläget sälja enstaka tomter i projektet.

Dokumentation

Komplettering av dokumentationen sker fortlöpande på denna sida och omfattar:

www.solohav.se

Registreringsbevis Sol & Hav i Torekov AB

Årsredovisning per 231031

Kvartalsbokslut per 240131

Balans- och resultatrapport utskriven 240417

Tomtkarta

Registerutdrag för fastigheterna

Detaljplan

Detaljplan 1975

Samrådshandling Fördjupad Översiktsplan

Mark- och vattenanvändningskarta

Visning av egendomen

Intresseanmälan och frågor rörande försäljningen besvaras av Niklas Sigesgård som även tar emot förfrågningar om visning.

Anbud

Skriftligt anbud ska vara konkursförvaltningen tillhanda senast den 24 maj 2024. Anbud skickas per mejl till niklas.sigesgard@amberadvokater.se.

Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätten att i förtid avbryta anbudsförfarandet.

Mer information

Niklas Sigesgård, konkursförvaltare, tel 0451-710 403, niklas.sigesgard@amberadvokater.se