Nytt brott kan införas för att skydda barn

Mer än 200 000 barn i Sverige lever i hem där det förekommer våld. För att stärka det straffrättsliga skyddet för dessa barn föreslår regeringen i en lagrådsremiss att det införs ett nytt brott i brottsbalken, barnfridsbrott. Det innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar, såsom vålds- och sexualbrott, i nära relation. Straffet föreslås vara fängelse i högst två år (och särskilda straffskalor för grovt respektive ringa brott).

Barn håller i Justitiastaty

Förslaget kan tolkas som en tydlig markering från regeringen att barns rätt till trygghet måste tas på allvar även inom straffrätten. En direkt effekt blir att man under förundersökningar rörande brott i nära relation inte längre kan bortse från barn som bevittnat sådana händelser. Genom förslaget får dessa barn status som målsäganden istället för vittnen, vilket innebär möjligheter att få ett eget rättsligt biträde, att höras av polis (dvs. komma till tals) och att begära skadestånd.  

Lagändringarna föreslås träda i kraft redan den 1 juli 2021.

Vi arbetar med brottmål