Större möjligheter att få domstolsprövning för den som blivit ålagd ett kontaktförbud

Den som blivit ålagd ett kontaktförbud har numera möjlighet att få beslutet prövat i domstol – även om beslutet har löpt ut. Detta efter att Högsta domstolen har meddelat ett nytt beslut som också blir ny praxis.

Att bli ålagd ett kontaktförbud kan påverka den enskildes namn, rykte och möjligheter på arbetsmarknaden, eftersom det innebär att du får en anteckning i belastningsregistret (en så kallad prick). Anteckningen finns normalfallet kvar i tio år. Så, om man anser att beslutet om kontaktförbud är felaktigt är det viktigt att kunna få det prövat (för att anteckningen ska kunna tas bort). Man måste fortfarande begära domstolsprövning under förbudets giltighetstid, men domstolen kan alltså nu ta ställning till kontaktförbudet även om prövningen sker efter att förbudet har löpt ut.

Högsta domstolen menar att en sådan rätt till prövning är förenlig med grundlagsbestämmelsen om rätten till en rättvis rättegång och den utveckling som skett genom Europadomstolens praxis.

– Högsta domstolens beslut är rimligt, säger Kristina Mannerback, biträdande jurist på Amber Advokater. Det är naturligtvis ur ett rättssäkerhetsperspektiv angeläget att den som blivit ålagd ett kontaktförbud har möjlighet till en prövning i domstol, även om beslutet har hunnit löpa ut på grund av långsam handläggning eller på grund av att förbudstiden varit kort.

(Högsta domstolens beslut meddelades den 18 december 2020 i mål nr Ö 3180-19.)

Kontakta våra försvarsadvokater och målsägandebiträden