Uppdatering 2018-06-04

Utbetalning lönegaranti

Länsstyrelsen i Skåne län meddelar angående beslutad lönegarantiersättning i VA-konkurserna:

VA Automotive i Hässleholm AB arbetar man med i skrivande stund och beslutad ersättning beräknas bli utbetalda senast 2018-06-07. VA Engineering i Hässleholm AB utbetalades i fredags 2018-06-01. VA Components i Hässleholm AB är delvis utbetalda och för de som inte fått betalt meddelar man att det blir under nästa vecka (vecka 24). VA Tooling AB, Tyringe, har skickats ut idag 2018-06-04.

Uppdatering 2018-05-30

Förtydligande – kollektivanställd med timlön på VA Components i Hässleholm AB

Till er som är kollektivanställda med timlön på VA Components får konkursförvaltningen förtydliga informationen 2018-05-25 nedan. Lönebeslut som fattats avseende innestående löner med ordinarie utbetalningsdag i maj 2018 är expedierat till Länsstyrelsen den 17 maj 2018. För er del avser det beslutet lön för perioden 2018-04-01—2018-04-30. Konkursförvaltaren har därefter fattat lönebeslut om innestående semester osv. som nämns i informationen 2018-05-25. Konkursförvaltarens nästa lönebeslut för er del kommer att omfatta lönen för perioden 2018-05-01—2018-05-31.

Uppdatering 2018-05-25

Lönebeslut har fattats avseende innestående löner med ordinarie utbetalningsdag i maj 2018. Beslutet är expedierat till Länsstyrelsen 2018-05-17. Länsstyrelsen har meddelat att de har en handläggningstid på ca 2 veckor vilket innebär att beloppet beräknas finnas på ditt konto i slutet av vecka 22.

Konkursförvaltaren har fattat lönebeslut (blankett B1) avseende innestående semester, komptid och ATF samt i förekommande fall avslag för detsamma om det inte omfattas av lönegaranti. Besluten kommer att expedieras till Länsstyrelsen samt kopia till anställd och Tillsynsmyndighet efter hand som de är klara.

Med anledning utav att konkursboet har fortsatt drift, i första skedet fram till och med 2018-06-09, kommer nästa lön att omfatta tiden 2018-06-01–2018-06-09 samt justering med de avvikelser som skett månaden före. Tidrapportering skall göras precis som tidigare och Kontek kommer att utfärda lönespecifikationer för perioden. Dessa kommer sedan att ligga till grund för lönebeslut B2. Tiden avser prioriterad fordran.

Konkursförvaltaren kommer att informera de anställda som berörs av fortsatt drift efter 2018-06-09, övriga anställda arbetsfrias per detta datum.

För de som arbetsfrias kommer lönegarantibeslut för tiden fram till uppsägningstiden är slut, alternativ om man uppnår maximibeloppet för lönegarantiersättning om 182 000 kr, att fattas och expedieras till Länsstyrelsen med kopia till anställde och Tillsynsmyndighet snarast därefter.

De som berörs av fortsatt drift efter 2018-06-09 kommer att erhålla sin lön av konkursboet och får lönespecifikationer härifrån.

Hässleholm 2018-05-21

VA Automotive i Hässleholm AB

VA Automotive i Hässleholm AB samt dotterbolagen VA Components i Hässleholm AB, VA Tooling AB och VA Engineering i Hässleholm AB har den 9 maj 2018 försatts i konkurs. Niklas Sigesgård, Amber Advokater i Hässleholm, har utsetts till konkursförvaltare. Konkursförvaltaren kommer under en övergångsperiod att driva verksamheten vidare för att försöka överlåta hela eller delar av verksamheten till en ny ägare.

UPPSÄGNING OCH LÖNEGARANTI

 • Konkursen innebär inte att du per automatik är uppsagd eller att din anställning upphört. Du ska fortsätta att gå till arbetet som vanligt tills du får annat besked.
 • Lön kommer att betalas via den statliga lönegarantin.
 • Lönegarantin täcker:
  -Innestående lön som tjänats in max 3 månader innan konkursansökan,
  -Uppsägningslön beräknad enligt lagen om anställningsskydd (LAS),
  -Intjänad semester under nuvarande och föregående semesterår
  -Men kan maximalt utgå med ett belopp motsvarande 4 prisbasbelopp (182 000 kr).
 • Observera att du har arbetsplikt under hela den tid som du får ersättning från lönegarantin till dess konkursförvaltaren meddelar att arbetet upphör. Om du nekar arbete kan detta påverka din rätt till lönegaranti. Konkursförvaltaren kommer att informera dig om när ditt arbete upphör.
 • Du kommer så småningom att bli uppsagd av konkursförvaltaren. Det sker genom att du får ett skriftligt uppsägningsbesked. Anställningen upphör inte förrän den uppsägningstid som följer av ditt anställningsavtal har löpt ut. Du har alltså arbetsplikt även efter det att du har fått din uppsägning.
 • Även om du har sagt upp dig själv har du rätt till lönegarantiersättning men kortare uppsägningstid kan gälla. Ersättningen från lönegarantin kan således påverkas av din uppsägning.
 • Om du blir arbetsbefriad under uppsägningstiden, får du lön genom lönegarantin under den uppsägningstid som följer av lag. En förutsättning för att du ska få ersättning är att du är anmäld som arbetssökande till Arbetsförmedlingen.
 • Om du inte får full ersättning från lönegarantin för dina lönefordringar, ska du anmäla din fordran till konkursförvaltaren för att du ska ha möjlighet att få ersättning i samband med att konkursen avslutas.
 • När tiden för lönegaranti gått ut, kan du få arbetslöshetsersättning från Arbetslöshetskassan tills du får ett nytt jobb.
 • Om du inte accepterar erbjudande om annat arbete kan det påverka rätten till lönegaranti.
 • Om du under uppsägningstiden börjar ett nytt arbete så görs avdrag från lönegarantin motsvarande den nya inkomsten. Efter att du har blivit arbetsbefriad av konkursförvaltaren kommer du varje månad att få en s.k. ”Försäkran” hemskickad från Länsstyrelsen. På denna ska du ange om du har fått nytt arbete och vilken lön du i så fall har fått. Om Försäkran inte återsänds till Länsstyrelsen får du inte någon lönegaranti för den perioden.
 • När du har blivit uppsagd bör du snarast anmäla dig till Arbetsförmedlingen. Länsstyrelsen kan komma att begära intyg som visar att du är inskriven hos arbetsförmedlingen.

ARBETSGIVARINTYG/BETYG MM

 • Arbetsgivaren befrias inte genom konkursen från sina skyldigheter gentemot dig för förhållanden som gäller för tiden före konkursutbrottet. Arbetsgivaren är med andra ord fortfarande skyldig att, i förekommande fall på begäran, utfärda bl a
  -arbetsgivarintyg för tid före konkursen
  -betyg eller intyg avseende anställning
  -kontrolluppgift för lön eller annan ersättning som betalats ut före konkursutbrottet
 • I dessa och liknande frågor skall du alltså vända dig till bolagets företrädare och inte till konkursförvaltaren.
 • Det är viktigt att du tar tillvara din rätt i nämnda avseenden så fort som möjligt eftersom det senare kan vara svårt att nå kontakt med din arbetsgivare.

Frågor och svar

LÖNEGARANTI

Vilken typ av anspråk omfattas av lönegarantin?

Lönegarantin omfattar alla anspråk som grundar sig på anställningen; t ex lön, uppsägningslön, övertidsersättning, reseersättning och utlägg för arbetsgivarens räkning.

Lönegarantin täcker:

 • Innestående lön som tjänats in max 3 månader innan konkursansökan,
 • Uppsägningslön beräknad enligt lagen om anställningsskydd (LAS),
 • Intjänad semester under nuvarande och föregående semesterår
 • Men kan maximalt utgå med ett belopp motsvarande 4 prisbasbelopp (182 000 kr).

Omfattas innestående arbetstidsförkortning/tidbank av lönegarantin?

Arbetstidsförkortning/tidbank omfattas av lönegarantin till den del som den har intjänats inom tre månader före konkursen.

Får jag ersättning för utlägg gjorda före konkursen?

Har du gjort utlägg, för exempelvis resor, ska även de ha gjorts inom den tid som du kan få lönegaranti för dvs tre månader före konkursen. Du kan inte få ersättning för äldre utlägg. Ersättning för utlägg ingår i maximibeloppet för lönegarantiersättning.

Av konkursförvaltaren godkända utlägg som görs under konkursen kommer att ersättas av konkursboet och ingår inte i maximibeloppet för lönegaranti.

När och av vem utbetalas ersättning enligt lönegarantin?

Lönegarantin utbetalas av staten via länsstyrelsen. Länsstyrelsen försöker alltid att hålla den ”vanliga” utbetalningsdagen. Ibland kan det dock utbetalningen blir fördröjd något på grund av stor arbetsbörda hos länsstyrelsen. Har du har lämnat ett bankkontonummer till arbetsgivaren sätts lönen in där, annars utbetalas den genom en utbetalningsavi.

Förhandsbesked från Länsstyrelsens är att de f n har en handläggningstid om 2 veckor.

Måste jag göra något för att få lönegaranti?

Ja. Du har arbetsplikt gentemot konkursboet till dess annat meddelas. Du är också skyldig att acceptera de arbeten som du erbjuds.

Kan jag få avdrag från lönegarantin om jag får en annan inkomst?

Ja, om du har sagts upp och fått meddelande om arbetsbefrielse, och du börjar ett nytt arbete så görs avdrag från lönegarantin motsvarande den nya inkomsten. Efter att du har blivit arbetsbefriad av konkursförvaltaren kommer du varje månad att få en s.k. ”Försäkran” hemskickad från Länsstyrelsen. På denna skall du ange om du har fått nytt arbete och vilken lön då i så fall har fått. Om Försäkran inte återsänds till Länsstyrelsen får du inte heller någon lönegaranti.

Jag har sagt upp mig själv, men min anställning har ännu inte upphört. Omfattas jag av lönegarantin?

Ja, din lön under uppsägningstiden omfattas av lönegarantin (med beloppsbegränsningen om 182 000 kr).

SEMESTER OCH ANNAN LEDIGHET

Jag har sedan tidigare inplanerad och beviljad semester, gäller den?

Ja, men kontrollera för säkerhets skull detta med din närmaste chef.

Kan jag  ta ut semester eller sparad tid från min arbetstidsbank?

Du kan ta ut semester eller annan ledighet som inte har beviljats före konkursen endast om särskilda skäl föreligger och om det kan ske utan menlig inverkan. Kontakta din närmast chef.

 Har jag rätt att vara ledig för att söka annat arbete?

Ja. När du har blivit uppsagd p.g.a. arbetsbrist har du rätt att vara ledig med lön för att besöka arbetsförmedlingen, gå på anställningsintervju m.m. Sådan ledighet skall dock tas ut i samråd med din närmaste chef.

 UPPSÄGNING M M

Hur och när kommer jag att bli uppsagd?

Din uppsägningshandling kommer antingen att överlämnas till dig personligen eller så kommer den att skickas till dig genom rekommenderat brev.

 När ska jag anmäla mig som arbetssökande till Arbetsförmedlingen?

Om arbete inte utförs åt konkursboet kan dina rättigheter i konkursen vara beroende av att du anmält dig som arbetssökande hos offentlig arbetsförmedling.

Om du inte har fått besked om att du ska arbeta åt konkursboet bör du genast – innan uppsägningstiden börjar löpa – anmäla dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen för att få bevis om din anmälan. Du kan eventuellt senare bli anmodad att visa upp beviset.

Hur lång är min uppsägningstid?

Uppsägningstiden framgår av ditt anställningsavtal/kollektivavtal och/eller lagen om anställningsskydd (”LAS”). Uppsägningstidens längd kommer att stå angiven på uppsägningshandlingen. Observera att om din uppsägningstid är längre än den som gäller enligt LAS så får du lönegaranti endast under den uppsägningstid som gäller enligt LAS.

 ARBETSGIVARINTYG/BETYG

Hur får jag arbetsgivarintyg/ arbetsbetyg?

Ansvaret för utfärdande av arbetsgivarintyg/arbetsbetyg åvilar arbetsgivaren och utfärdas alltså inte av konkursförvaltaren.

 NYTT ARBETE

Jag har blivit erbjuden nytt arbete – vad gör jag?

Du är i princip skyldig att acceptera ett nytt arbete som du blir erbjuden. Kontakta konkursförvaltningen om du blir erbjuden nytt arbete.