Att bygga hus åt en konsument – några tvingande lagregler att ha koll på

Om du som byggentreprenör i egenskap av näringsidkare ska utföra arbeten åt en konsument är det viktigt att känna till att det finns tvingande lagregler i konsumenttjänstlagen som finns till för att skydda konsumenten.

– Jag kan inte nog påpeka vikten av att upprätta skriftlig dokumentation över det som avtalas för att undvika missförstånd och onödiga tvister, säger biträdande juristen David Larsson.

David Larsson uppmanar till skriftlig dokumentation över det som avtalas.

– Att reglerna är tvingande innebär att de kommer gälla mellan er – även om ni träffar avtal om andra bestämmelser, om dessa anses vara sämre för konsumenten, fortsätter David.

Några exempel på tvingande konsumentskyddsregler

Tjänsten ska utföras ”fackmässigt” – annars anses tjänsten felaktig

Fackmässighet innebär exempelvis att du måste följa gällande branschregler och monteringsanvisningar. Det spelar ingen roll om konsumenten instruerar dig att hen verkligen vill ha tjänsten utförd på ett sätt som strider mot fackmässighet – enligt rättspraxis bär du som näringsidkare ändå ansvaret för sådana fel. För att undgå felansvar är du skyldig att avråda konsumenten att utföra arbetet på önskat sätt. En sådan avrådan bör vara tydlig, skriftlig och undertecknad av konsumenten.

Ungefärlig prisuppgift

Om du som näringsidkare lämnat en ungefärlig prisuppgift för ett arbete får det uppgivna priset inte överskridas med mer än 15 % såvida inte någon annan prisgräns har avtalats eller näringsidkaren har rätt till vissa i konsumenttjänstlagen angivna pristillägg.

Skäligt pris

I den mån priset för entreprenaden inte framgår av avtalet föreskriver konsumenttjänstlagen att konsumenten ska betala skäligt pris. Om ni exempelvis kommit överens om att arbetet ska ske på löpande räkning med ett visst timpris, kan ni fortfarande vara oeniga om hur många arbetstimmar som är skäligt att lägga ned för att få arbetet utfört. Vid en domstolsprövning är det entreprenören som måste kunna visa att det var befogat att lägga ned det antal timmar som man kräver betalning för. I ett avgörande vid Högsta domstolen klargjordes att ”En redovisning som inte endast innehåller uppgifter om nedlagd tid utan också information om vilket arbete som har utförts är många gånger ett viktigt underlag för bedömningen av prisets skälighet”.

Om det uppstår meningsskiljaktigheter är det därför en trygghet för dig att kunna visa upp en tydlig tidsredovisning som beskriver såväl tidsåtgång som vilket arbete som utförts.

Som utgångspunkt anses parterna ha avtalat om det pris som konsumenten påstår

Om ditt arbete åt konsumenten innebär uppbyggnad eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus gäller ytterligare några tvingande konsumentskyddsregler mellan parterna. Den kanske viktigaste bestämmelsen att känna till är att som utgångspunkt anses parterna ha avtalat om det pris som konsumenten påstår. Om konsumenten exempelvis påstår att man avtalat om ett visst takpris kommer en domstol att utgå ifrån att det stämmer, om inte annat framgår av ett skriftligt avtal eller av omständigheterna i övrigt. Detsamma gäller konsumentens påstående om vad ni avtalat avseende arbetets omfattning samt hur priset ska beräknas.

David är en del i affärsjuristteamet i Hässleholm/Kristianstad/Älmhult. Inom Amber Advokater har vi affärsjurister på varje ort som gärna hjälper dig med allt från avtal till tvister. Från vänster: Carl Tauson, Anna Remgård, Niklas Sigesgård, Malin Björnsson och David Larsson.

Vi arbetar med entreprenadfrågor och affärsjuridik inom Amber Advokater