Proposition från regeringen

Regeringen föreslår skärpta straff för brott i kriminella nätverk

Regeringen publicerade nyligen propositionen ”Skärpta straff för brott i kriminella nätverk”. Det är ett förslag om att skärpa straff för brott som begås inom ramen för kriminella nätverk. Förslaget ligger nu hos riksdagen för omröstning. 

Lagändringarna föreslås gälla från den 1 juli 2023 och syftar till öka tryggheten i samhället genom att minska de kriminella nätverkens inflytande. Med förslagen vill man markera allvaret i de brott som begås i kriminella nätverk och syftar till att ge rättsväsendet större möjligheter att bekämpa sådan kriminalitet.

Regeringens förslag innefattar bland annat:

  • En ny straffskärpningsbestämmelse som avser våldsamma uppgörelse bland kriminella.
  • En ny straffbestämmelse som gör det straffbart att involvera personer under 18 år i brott eller brottslig verksamhet.
  • Skärpta straff för grovt olaga tvång, olaga hot, grovt olaga hot, rån, utpressning och grov utpressning.
  • Skärpta straff för narkotikabrott som avser försäljning av narkotika.
  • Beställning av narkotika för eget bruk föreslås kriminaliseras som försöksbrott, dvs. brottet ska anses ha begåtts redan när beställningen är gjord (idag krävs att den beställda narkotikan har nått beställaren för att försökspunkten ska vara uppnådd).
  • Presumtion för häktning ska gälla vid misstanke om brott vars minimistraff är fängelse i ett år och sex månader eller mer (idag gäller presumtion för häktning vid brott vars minimistraff är två års fängelse).

Ingen tydlig definition av kriminella nätverk

Regeringen har valt att inte ge någon tydlig definition av kriminella nätverk, då strukturen och graden av organisation varierar och det är således svårt att ge en enhetlig beskrivning. Regeringen menar att förslagen tar sikte på de brottsliga gärningarna som sådana och inte specifikt gärningspersonens tillhörighet. Sveriges advokatsamfund menar att avsaknad av definition av kriminella nätverk kan bli problematisk då flera av de föreslagna ändringarna kan komma att slå alltför brett och leda till ökat frihetsberövande av personer misstänkta för brott som inte begåtts inom ramen för kriminella nätverk, vilket förslagen tar sikte på. Advokatsamfundet menar även att det stora antalet straffskärpningar riskerar att göra systemet mindre förutsebart och leda till oklarheter vid tillämpning.

Länk till propositionen i sin helhet: ”Skärpta straff för brott i kriminella nätverk” (prop. 2022/23:53)

Våra försvarsadvokater och målsägandebiträden